Zanim założysz własną stronę internetową

Artykuł przedstawia aspekty prawne związane z założeniem strony internetowej przez firmę. Do tej pory nie stworzono jeszcze przepisów, które regulowałyby całościowo kwestie wyglądu i zawartości strony www. Jedną z podstawowych regulacji jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z jej zapisami każdy usługodawca jest zobligowany podać na stronie internetowej: ▪ imię i nazwisko (nazwę lub firmę) oraz miejsce zamieszkania (albo siedzibę) i adres, ▪ informacje dotyczące zezwolenia oraz organu wydającego zezwolenie, jeżeli jest ono wymagane do prowadzenia określonych usług, ▪ adresy elektroniczne (adres e-mail). Obowiązek podawania tych danych dotyczy jedynie podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną. W rozumieniu ustawy usługa jest świadczona drogą elektroniczną wówczas, gdy jest dokonywana: ▪ przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, ▪ na indywidualne żądanie usługobiorcy, ▪ bez jednoczesnej obecności stron, ▪ w ramach działalności zarobkowej lub zawodowej usługodawcy. Brak podania tych informacji, lub podanie nieprawdziwych lub niepełnych może być karany grzywną. Dodatkowe obowiązki dotyczą podmiotów należących do korporacji zawodowych. Osoby fizyczne, których prawo do wykonywania zawodu zależy od określonych przepisów, powinny podać także: ▪ właściwy im samorząd zawodowy, ▪ używany tytuł zawodowy oraz państwo gdzie został on wydany, ▪ numer w rejestrze publicznym, ▪ informacje o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki. Tworząc własną stronę internetową musimy pamiętać o prawie autorskim. Ochronie podlegają wszelkie utwory. Definicja utworu nie jest do końca jasna. Najbezpieczniej jest przyjąć, że wszelkie treści, które umieszczamy na stronie są utworami. Warto zadbać o prawa do nich. Jeżeli treści są wynikiem pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę, pracodawca nabywa prawo materialne do nich automatycznie. W przypadku, gdy są one efektem pracy osoby z zewnątrz, właściciel strony powinien zadbać o przeniesienie praw majątkowych do tekstów. W umowie powinny być zaznaczone pola eksploatacji np. udostępnienie utworu. Na stronach pojawiają się także efekty pracy programistów (wyszukiwarki, licznik odwiedzin strony). Najbardziej popularną formą ich gospodarowania jest licencja. Istnieje także kwestia udostępniania wizerunku osób figurujących na zdjęciach umieszczonych w wirtualnym serwisie. Ogólna zasada wymaga, aby każdorazowo uzyskiwać zgodę zainteresowanych osób do ukazania ich wizerunku. Nie dotyczy to wizerunku osób publicznych w momencie pełnienia funkcji publicznych, oraz osób, których wizerunki ukazały się jako szczegół całości np. w trakcie imprez masowych. Tworząc stronę należy uważać również na naruszenie cudzych praw ze znaków towarowych. Prawo takie może zostać naruszane poprzez prezentowanie określonych treści (np. oferowanie produktów oznaczonych cudzym znakiem towarowym). Zdarza się, że z cudzym znakiem towarowym może kolidować sam adres strony internetowej. Firmowa strona powstaje w celu osiągnięcia przychodu. W tym kontekście jasnym jest, że koszty związane ze stworzeniem strony można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nie jest jednoznaczne jednak, jak duża część wydatków może zostać uznana jako koszt. Popularny jest pogląd jest, że można je w całości wliczyć w koszty, ponieważ strona www jest formą reklamy „prowadzonej w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Nie jest to jednak pogląd powszechnie akceptowany. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 1 lipca 2004 r. uznała, że do środków masowego przekazu nie zaliczamy Internetu. Takie podejście wydaje się jednak sprzeczne z definicją prasy w myśl art. 7 prawa prasowego. Można także bronić stanowiska, że Internet nie jest reklamą, lecz szczególną formą komunikacji.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Szefie, pamiętaj o szkoleniach bhp

Zgodnie z artykułem 94 pkt 4 k.p. pracodawca powinien systematycznie szkolić zatrudnionych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowo zagadnienia szkoleń bhp reguluje rozporządzenie z 27 lipca 2004 roku w...

Zamknij