Za co odpowiadają zarządca nieruchomości i właściciel

W artykule 5 i 62 prawa budowlanego określone zostały obowiązki właściciela budynku. Dotyczą one zarówno ogólnych zasad dbałości o nieruchomość pod względem bezpieczeństwa, jak i również kwestie okresowych przeglądów budynku i instalacji. Taka sytuacja nakłada na właściciela odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie wypadki, jakie mogą dojść w obrębie budynku. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wypłacenia odszkodowania osobom pokrzywdzonym, chyba że udowodni, że szkody nie wywołały ani braki w utrzymaniu budowli w należytym stanie, ani wady w budowie. Wypełnianie niektórych obowiązków właściciela, wymaga od niego konkretnej wiedzy specjalistycznej. Dlatego też może wspomóc się doraźną lub stałą pomocą innych osób. Szczególną funkcję pełnią zarządcy nieruchomości, czyli osoby, które zawodowo zajmują się zarządzaniem budynkami. Decydując się na skorzystanie z usług licencjonowanego zarządcy, właściciel zawiera z nim umowę, gdzie określa zasady współpracy i zakres obowiązków. Właściciele budynków muszą jednak pamiętać, że fakt, iż budynkiem opiekuje się zarządca, nie oznacza, iż właściciel może przestać się interesować swoją własnością. Według prawa, posługiwanie się innymi podmiotami nawet o wysokim stopniu profesjonalizmu, nie zwalnia właściciela z odpowiedzialności. Pomiędzy właścicielem a zarządcą występuje jedynie odpowiedzialność kontraktowa. Jest on odpowiedzialny wyłącznie za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. Tak szeroki zakres odpowiedzialności spowodował, że zarządcy są zobowiązani do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest to OC deliktowe i kontraktowe ze stosunkowo niewielkim zakresem wyłączeń odpowiedzialności i minimalną sumą gwarancyjną. Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 21 września 2004 roku wynosi ono 50 tyś euro na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ostatnie zapytania:

  • zarządca nieruchomości odpowiedzialność na zasadzie ryzyka
  • za co odpowiada wlascicuel budynku wynajeyego pidc2srsztat samovhodowy
  • za co odpowiada zarządca a za co właściciel
  • za jakie wypadki odpowiada właściciel neiruchomości
  • zarzadca nie reaguje na skargi