Gdy pracownik odmawia wykonania polecenia

Według art. 100 k.p. pracownik ma wykonywać pracę starannie i sumiennie. Sumienne wykonywanie pracy oznacza świadczenie jej przy wykorzystaniu przez pracownika doświadczenia, kwalifikacji, wiedzy i umiejętności. Do obowiązków zatrudnionego należy stosowanie się do poleceń pracodawcy. Pracownik musi przestrzegać takich poleceń, które: • dotyczą pracy, • nie są sprzeczne z prawem, • nie są sprzeczne z umową o pracę. Obecnie zasady podporządkowania są bardziej liberalne i często polegają na tym, że pracodawca wyznacza pracownikowi zadania, ale nie ingeruje w sposób ich wykonywania. Pracownik musi wypełniać te polecenia, które wyznaczają sposób, w jaki ma on wykonywać swoją pracę. Na ogół określa to zakres czynności lub zakres obowiązków, które pracownik dostaje zwykle na piśmie przy zawieraniu umowy o pracę. Polecenie musi być zgodne z umową. Jednak w tym dokumencie czynności obowiązujące pracownika są często podane w sposób ogólny niewystarczający. Szczegółowe wyliczenie czynności obowiązujących pracownika musi się znaleźć wprost w umowie o pracę lub załączonym do niej dodatkowym wykazie opisującym czynności, które pracownik faktycznie wykonuje (zakres czynności, obowiązków lub zadań). W umowie o pracę można określić: • czynności faktycznie obowiązkowe, • określić stanowisko pracy lub pełnioną funkcję, • wskazać wykonywany przez pracownika zawód lub specjalizację.. Często pracodawcy pozostawiają sobie pewien margines w postaci dodatkowego zapisu w wykazie zadań, że pracownik ‘jest zobowiązany wykonywać wszelkie inne czynności polecone przez pracodawcę”. Pracodawcy na ogół pamiętają, że polecone przez nich czynności nie mogą wykraczać poza rodzaj pracy, który powinien być ustalony w umowie o pracę. Polecenia wydaje pracownikowi pracodawca albo osoba działająca w jego imieniu, np. kierownik działu. W wewnętrznych przepisach firmy powinien się znaleźć wykaz osób uprawnionych do wskazywania dyspozycji. Pracodawca może wydać polecenie w formie ustnej lub pisemnej. Jeśli służbowe polecenia spełniają warunki określone w art. 100 k.p. to pracownikowi nie wolno ich podważać. Pracownik może jednak odmówić wykonywania niektórych poleceń. Może to zrobić, kiedy dyspozycja jest niezgodna z prawem lub umową o pracę. W razie niezgodności między stronami powody odmowy pracownika ocenia sąd pracy. Pracownik może nie wykonać polecenia, kiedy mogłoby ono prowadzić do przestępstwa lub wykroczenia. Gdyby je wykonał naraziłby się na odpowiedzialność karną, a także wobec pracodawcy. Sąd Najwyższy uznał 10 września 1997 roku, że pracownik, który wykonał bezprawne polecenie, może dostać wypowiedzenie umowy o pracę. Zatrudniony powinien zwrócić uwagę na polecenia, które: • nie odpowiadają przepisom bhp, • stwarzają zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, • zagrażają innym osobom. Kodeks pracy dopuszcza poza wypowiedzeniem umowy o pracę inne, mniej dotkliwe środki zdyscyplinowania pracowników. Są to: upomnienie, nagana albo kara pieniężna. Pracodawca nie jest związany ich kolejnością lub stopniowaniem

Ostatnie zapytania:

  • pracownik odmawia wykonania zadania
  • kiedy pracownik podważa autorytet kierownika
  • pracownik nie wypelnia polecen
  • pracownik nie wykonuje polecen brygadzisty
  • pracownik nie może wykonywać niektórych czynności
  • pracownik odmawia wykonania polecenia
  • podwładny odmawia wykonania polecenia
  • podwadny odmawia
  • kiedy pracownik podważa polecenia kierownika
  • polecenia kierownika