Kiedy pracownik musi wrócić do firmy

Pracodawca musi przyjąć pracownika z powrotem do pracy, jeżeli sąd wyda odpowiednie orzeczenie. Sąd może przywrócić do pracy w dwóch przypadkach, gdy pracodawca: • wypowiadając umowę o pracę na czas nieograniczony, naruszy przepisy o wypowiadaniu umowy lub wręczy nieuzasadnione wypowiedzenie, • naruszy tryb rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Są to jednak tylko warunki ogólne. Oznacza to, że sąd w takich przypadkach może, ale nie musi orzec przywrócenie pracownika do pracy. Zwolniona osoba musi przede wszystkim wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy. Musi to zrobić w ściśle określonym terminie. Zwolniony ma na to 7 dni od doręczenia wypowiedzenia lub 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Poza tym zwolniony pracownik musi domagać się przywrócenia do pracy a nie odszkodowania. Sąd czasami, zamiast przywracać pracownika do pracy, orzeka odszkodowanie. Ma to miejsce, jeżeli powrót do pracy jest niemożliwy (np. zlikwidowano jego stanowisko), lub bezcelowy (nie ma szans na bezkonfliktową współpracę). Istnieją wyjątki od tej zasady. Sąd nie może zasądzić odszkodowania w stosunku do osób podlegających szczególnej ochronie, np. kobiety w ciąży lub w okresie macierzyństwa. Pracodawca nie musi się obawiać przywrócenia do pracy pracownika, który pracował na okres próbny, czas określony, lub czas wykonywania określonej pracy. Oczywiście sąd w tych wypadkach może nałożyć obowiązek zapłaty odszkodowania. Samo orzeczenie sądu nie oznacza automatycznego przywrócenia pracownika do firmy. Osoba powracającą do pracy musi, w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, zgłosić pracodawcy gotowość podjęcia pracy. Oczywiście możliwe jest niedotrzymanie określonego terminu z przyczyn niezależnych, np. choroba. W momencie, gdy pracownik posiada korzystny dla siebie wyrok sądu oraz zgłasza gotowość podjęcia pracy, pracodawca musi go zatrudnić na poprzednich warunkach. Pracodawca ma jednak możliwość powierzyć pracownikowi inną pracę, jeżeli powrót na dawne stanowisko nie jest możliwy z przyczyn organizacyjnych. Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za okres, kiedy pozostawał bez pracy. Pracownicy będący pod szczególną ochroną mają prawo do pełnego wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Pozostali otrzymują kwoty limitowane. W przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy jest to maksymalnie okres 2 miesięcy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownik może liczyć na wypłatę kwoty równej maksymalnie trzech miesięcznych pensji.

Ostatnie zapytania:

  • czy pracodawca może nie przyjąć pracownika do pracy po wyroku sądu
Więcej w prawo pracy, przywrócenie do pracy
Pracodawca może zapłacić odszkodowanie

Pracodawca naruszający swoim zachowaniem zdrowie lub wolność pracownika może go stracić z dnia na dzień. Powinien liczyć się także z wypłaceniem mu odszkodowania. Konsekwencje tego naruszenia mogą dotyczyć nie tylko...

Zamknij