Wedle proporcji, czyli inaczej

Przedsiębiorcy prowadzący zarówno sprzedaż opodatkowaną jak i zwolnioną z podatku muszą do 27 lutego wyliczyć współczynnik VAT. Działy kadrowo-płacowe zajmują się tym zazwyczaj w ostatniej chwili. Podatnik VAT może odliczyć podatek naliczony – to jego podstawowe prawo. Korzysta z niego wtedy, gdy wykorzystuje nabyte lub importowane towary lub usługi do wykonywania czynności opodatkowanych albo zwolnionych z podatku. Dla pierwszej opcji istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego, dla drugiej już nie. Obowiązkiem podatnika jest ustalenie, jaki podatek należy się za jaką usługę lub towar. Czasami nie jest to możliwe. Wtedy należy wyliczyć tzw. Proporcję (współczynnik VAT), aby ustalić podatek naliczony, podlegający odliczeniu od podatku należnego. Proporcja ustalana jest jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności opodatkowanych w całkowitym obrocie uzyskanym z czynności opodatkowanych i zwolnionych. Proporcję oblicza się dwa razy. Wstępna proporcja opiera się na obrocie z poprzedniego roku podatkowego w odniesieniu do roku, dla którego jest ustalana. Do obliczenia ostatecznej proporcji wykorzystuje się obrót uzyskany w zakończonym roku podatkowym. Między proporcja wstępną, a końcową może pojawić się różnica. Wtedy dokonuje się jednorazowej korekty. Podatek należny można odliczyć od: czynności opodatkowanych podatkiem VAT, czynności z natury podlegającym opodatkowaniu w Polsce, transakcji finansowych wykonywanych na rzecz podmiotów z krajów trzecich lub dotyczących towarów eksportowych oraz przekazywanych prezentów, materiałów informacyjnych i próbek. Zdaniem specjalistów korzystniejsza metoda była stosowana do kwietnia 2004, kiedy to można było co miesiąc rozliczać VAT bez potrzeby sporządzania korekty rocznej.

Więcej w Podatki
W którym urzędzie rozliczamy się z daniny za samochód

Artykuł odpowiada na pytanie, w którym urzędzie gminy przedsiębiorca powinien płacić podatek od środków transportowych, który zmieni miejsce zamieszkania lub siedziby w trakcie roku. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych...

Zamknij