Pracodawca może zapłacić odszkodowanie

Pracodawca naruszający swoim zachowaniem zdrowie lub wolność pracownika może go stracić z dnia na dzień. Powinien liczyć się także z wypłaceniem mu odszkodowania. Konsekwencje tego naruszenia mogą dotyczyć nie tylko stosunku pracy. Pracownik może dochodzić zadośćuczynienia na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli działania pracodawcy były bezprawne. Jeżeli zatrudniony stwierdzi, że szef naruszył w sposób ciężki jego godność lub inne dobra osobiste, może odejść z firmy bez wypowiedzenia (art.55. ust. 1 k.c.).Ten tryb rozwiązania umowy jest skuteczny bez względu na to, czy wskazane przez pracownika przyczyny istnieją (wyrok SN z marca 1999 r., I PKN 614/98). Warto prześledzić te kwestię na hipotetycznych przykładach. Przykład 1. Pan Jan był publicznie upokarzany w pracy przez kolegów. Podsłuchiwano jego rozmowy, przeglądano jego pocztę elektroniczną. Mimo próśb pokrzywdzonego, kierownictwo firmy nie interweniowało. Jan rozwiązał umowę bez wypowiedzenia, z winy pracodawcy. Uzasadnił to ciężkim naruszeniem obowiązków przez przełożonych. Opisał także sytuacje mobbingu oraz naruszenia godności w stosunku do jego osoby. Jeżeli zostanie udowodniona wina pracodawcy, jest on zobowiązany do wypłacenia odszkodowania za okres wypowiedzenia (umowa na czas nieokreślony), lub za okres 2 tygodni (umowa na czas określony, umowa o dzieło). W przypadku udowodnionego mobbingu pracownik może liczyć na wypłatę odszkodowania w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie 899,10 zł. Pan Jan może również wystąpić z powództwem cywilnym, zgodnie z art. 24 k.c. Przepis ten mówi, że pracownik, którego dobro osobiste zostało zagrożone bezprawnym działaniem pracodawcy, może żądać zaniechania dyskryminującego zachowania. W momencie, gdy do naruszenia już doszło, ma prawo domagać się usunięcia skutków działań dyskryminacyjnych. Formą takiego zadośćuczynienia mogą być publiczne przeprosiny. Wolno mu też wystąpić o rekompensatę pieniężną lub zapłatę odpowiedniej kwoty na wskazane cele społeczne. Przykład 2.Pani Katarzyna została poddana ocenie pracowniczej. Ocena jej pracy wypadła bardzo negatywnie. Przełożony opisał jej niekompetencję, nieterminowość oraz brak sumienności. Miał do tego pełne prawo. Jednak oceniając pracę pani Katarzyny użył w stosunku do niej bardzo negatywnych epitetów, m.in. „nieuk bez ambicji”. Obraźliwe przezwiska szybko zdobyły popularność wśród przełożonych i współpracowników. Poszkodowana zażądała publicznych przeprosin. Pracodawca odmówił, Katarzyna zwróciła się do sądu i wygrała sprawę, ponieważ naruszenie jej godności było zdecydowanie bezprawne. Przykład 3. Sporządzenie notatki do akt osobowych pracownika, dotyczącej jego zachowania w wyniku ustalenia przyczyn powstania konfliktu między pracownikami, nie jest naruszeniem praw pracowniczych. Tak uznał SN w wyroku z 4 czerwca 2002 r., I PKN 249/01. Uznał on, że prawem pracodawcy jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, zanim podejmie decyzje o losach pracownika.

Ostatnie zapytania:

  • jak pracownik moze dochodzic odszkodowania na podstawie prawa cywilnego
  • vxy pracoqnik ma prawo do przeprosin szefa
Więcej w mobbing, odszkodowanie
Prawie sprawiedliwość dla niewinnie skazanych

Ostatnio można coraz częściej usłyszeć na temat przedsiębiorców, którzy zostali doprowadzeni do bankructwa i na skraj psychicznego załamania w wyniku niesłusznej decyzji różnych organów państwa. Polskie sądy nie są jednak...

Zamknij