Za co odpowiada właściciel, gdy zawali się budynek

Podstawowym przepisem, regulującym odpowiedzialność właściciela budynku za jego zawalenie jest Art. 434 Kodeksu cywilnego. Mówi on, że: „ Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli chyba, że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynika ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie”. Odpowiedzialność właściciela opiera się na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że właściciel musi udowodnić, że były inne przyczyny zawalenia. Jeśli nie może udowodnić tych przyczyn, musi ponieść konsekwencje, czyli zapłacić odszkodowanie. W pewnych sytuacjach właściciel budynku nie ponosi w ogóle odpowiedzialności. Taka sytuacja następuje np. wtedy, gdy właściciel wykaże, ze przyczyną zdarzenia nie był brak utrzymania budynku w odpowiednim stanie ani wada w budowie. Zostaje on wówczas zwolniony z odpowiedzialności. Ustalenie przyczyn katastrofy jest bardzo ważne dla właściciela budynku, bo pozwala mu na zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej. Może on również wskazać osobę, do której poszkodowani powinni zgłaszać swoje roszczenia i od której powinni żądać odszkodowania. Odpowiedzialność ponoszą również służby zobowiązane do wnikliwej kontroli stanu budynków i budowli, jeśli zaniedbały swoje obowiązki. Nie ma obowiązku ubezpieczenia się od ryzyka związanego z posiadaniem nieruchomości. Wyjątkiem są tylko rolnicy. Oni zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, czyli także budynków. Pozostali właściciele budynków mogą ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeśli właściciel budynku zgadza się na dużą liczbę restrykcyjnych dla siebie zapisów, to bardzo często musi on sobie sam wypłacać odszkodowanie. Przy ubezpieczeniach dobrowolnych sumę gwarancyjną określa ubezpieczający się. Przy wypadku tak groźnym jak w hali w Katowicach jest możliwe, że odszkodowania będą wypłacane nie jednorazowo, ale przez lata. Realne jest również wyczerpanie sumy gwarancyjnej na polisie OC z powodu liczby poszkodowanych osób i wielości roszczeń, jakie może wnieść jedna osoba. Rzecz jasna, nie wszyscy właściciele budynków powinni mieć w umowach ubezpieczenia OC z tytułu posiadania nieruchomości na bardzo wysokie sumy gwarancyjne. Poziom ryzyka wystąpienia szkody o dużych rozmiarach w budynkach mieszkalnych różni się od tych w pawilonie handlowym albo hali widowiskowej. Właściciel musi się liczyć także z żądaniem odszkodowania ze strony poszkodowanego lub rodziny, określonymi w Art. 444, 445, 446 Kodeksu cywilnego. Prawo budowlane nie zawiera dokładnych przepisów, wskazujących sposób usuwania śniegu z dachów. Można się tutaj powołać na art. 5 ust. 2, ale ten przepis formułuje obowiązki bardzo ogólnie.

Ostatnie zapytania:

  • zawalony dom
  • gdy się zawali zabytek kto odpowiada
  • odpowiedzialnosc za budynek
  • zawalenie budynku
  • wypadk londyn zawaleni sie móru na pracownika
  • ubexpirczemie od zawalenia
  • oc na zasadzie ryzyka z tytulu posiadania nieruchomości
  • kto odpowiada ze zalolony budynek
  • zawali
  • kiedy budynek może sie zawalic?