Znak dla orientacji

Zasady oznaczenia towarów są inne niż oznaczenia firmy. Cel jest jednak podobny. Chodzi o ułatwienie orientacji innym. Dzięki takim oznaczeniom odbiorca wie, kto wyprodukował konkretny produkt. Zarówno w Polsce, jak i na świecie standardem jest możliwość zarejestrowani takiego oznaczenia. Choć jest to kosztowne, daje największe możliwości obrony, gdy ktoś wbrew woli przedsiębiorcy próbuje korzystać z renomy jego marki, np. podrabiając produkty. Zgodnie z art. 10 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. takie oznaczenie towarów, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów. Towarów praktyce jednak wcielenie tej normy w życie może okazać się trudne. W postępowaniu sądowym to strona powołująca się na okoliczności powinna je udowodnić. Określa się to mianem ciężaru dowodu. Sprawy na podstawie tego przepisu sprowadzają się do tego, że firma, która jako pierwsza zaczęła używać jakiegoś znaku, zarzuca naruszenie prawa przedsiębiorcy używającemu znaku jako drugi. W tej sytuacji, to ona będzie musiała udowodnić, że zachodzi ryzyko wprowadzania klientów w błąd. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza pewien wyjątek od ogólnej zasady dowodzenia w postępowaniu sądowym. Stanowi mianowicie, że ciężar dowodu prawdziwości oznaczeń lub informacji na produkcie spoczywa bowiem na osobie, której zarzuca się czyn nieuczciwej konkurencji związany z wprowadzeniem w błąd. Przedsiębiorca, który chce mieć większą pewność, że jego znak jest bezpieczny, powinien postarać się o uzyskanie tzw. prawa ochronnego. Ochronnego Polsce takie prawa udziela Urząd Patentowy RP. Wiąże się to z przeprowadzeniem sformalizowanego postępowania i wpisaniem znaku do specjalnego rejestru. Każdemu, komu się uda zarejestrować znak towarowy w urzędzie, ma znacznie większe możliwości prawnego działania. Stwierdziwszy, że ktoś bezprawnie korzysta z jego znaku, może zażądać:  Zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków  Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści  Naprawienie szkody  Ogłoszenie prasie stosownego oświadczenia  Zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz jednej z organizacji społecznych Warto pamiętać, że zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, to niejedyny sposób ochrony własnych produktów. Warto mieć świadomość istnienia pojęcia wzorów przemysłowych. Są to w rozumieniu prawa własności przemysłowej – nowe miejsca i mająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Więcej w urząd patentowy
Nazwa firmy to wyzwanie

Jedną z pierwszych czynności przy zakładaniu przedsiębiorstwa jest nadanie mu nazwy. Zdaniem Jarosława Filipka, dyrektora firmy Codes Consulting, dwu-, trzyosobowa firma usługowa, oprócz słowa charakteryzującego profil działalności, powinna po prostu...

Zamknij