Kiedy odprawa dla emeryta i rencisty

Odprawie emerytalnej i rentowej kodeks pracy poświęca tylko jeden przepis. Wynika z niego, że pracownikowi, spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Odprawa nie przysługuje, gdy pracownik otrzyma rentę inną niż z tytułu niezdolności do pracy. Odprawa emerytalna natomiast przysługuje nie tylko przy przechodzeniu na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym, ale także w razie przejścia na tzw. wcześniejszą emeryturę, nie należy się natomiast przy przejściu na świadczenie przedemerytalne. Aby pracownik mógł nabyć prawo do odprawy, musi ustać jego stosunek pracy, nie tylko w wyniku jego rozwiązania za wypowiedzeniem lub porozumieniem stron. Warto pamiętać, że pozostawanie w stosunku pracy z jednoczesnym pobieraniem renty inwalidzkiej wyłącza możliwość przyznania pracownikowi odprawy rentowej w razie rozwiązania stosunku pracy. Po to, żeby nabyć prawo do odprawy, nie trzeba przechodząc na emeryturę lub rentę równocześnie rozwiązać z tego powodu stosunku pracy. Odprawa dopóty nie należy się pracownikowi, dopóki faktycznie nie przejdzie na emeryturę lub rentę, nawet jeśli prawo do któregoś z tych świadczeń nabędzie w trakcie trwania stosunku pracy. Roszczenie o zapłatę odprawy jest wymagalne z chwilą ustania stosunku pracy, jeżeli uprawnienia emerytalne lub rentowe pracownika są już wtedy stwierdzone decyzją organu rentowego. Roszczenie o zapłatę odprawy jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy także wtedy, gdy orzeczenie przyznające świadczenie zostało wydane później. Ma to znaczenie np. w sytuacji, gdy decyzja o przyznaniu renty zostanie wydana po śmierci uprawnionego – nie powoduje to wygaśnięcia prawa do odprawy. Prawo do niej przechodzi wówczas na rodzinę zmarłego albo wchodzi w skład spadku. Zdaniem Anny Telec, sędziego sądu pracy, najwięcej kłopotów pracownikom i pracodawcom sprawia ustalenie, czy między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę zachodzi związek. Trzeba tu zbadać przesłanki odejścia – odprawa nie będzie np. przysługiwała zwolnionemu dyscyplinarnie. Do wypłaty odprawy pracodawca zobowiązany jest ustawowo –pracownik nie musi zatem składać żadnych wniosków.

Ostatnie zapytania:

  • odprawa dla emeryta
  • odprawa emerytalna dla rencisty
  • czy emerytowi nalezy sie odpraw@
  • czy emerytowi nalezy sie odprawa po smierci macochy
  • czy renciscie nalezy sie odprawa
  • czy odprawa rencisty to to samo co odprawa emeryta
  • odprawa emerytalna po smierci emeryta
  • odprawa pieniezna po smierci emeryta sw
  • odprawa posmiertna dla emeryta z ZUS
  • odprawa z pracy dla emeryta
Więcej w emerytura, odprawa
Duże możliwości dorabiania, ale zarobki pod ścisłą kontrolą

Wypłata emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest wstrzymywana lub zmniejszana, jeśli świadczeniobiorca osiąga określony w przepisach przychód z pracy lub z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Przepisu tego...

Zamknij