Ile zapłacić nadzorcy sądowemu za zabezpieczenie majątku bankruta

Jednym z podstawowych zadań sądu po zgłoszeniu przez dłużnika wniosku o upadłość jest zabezpieczenie jego majątku. W tym celu ustanawiany jest nadzorca tymczasowy, który działa do czasu, kiedy majątek obejmie syndyk lub gdy nadzór nad nim przejmie nadzorca sądowy. Do głównych zadań wymienionych osób należy pilnowanie majątku przed uszczupleniem. Za wykonywane zadania nadzorcy sądowemu przysługuje wynagrodzenie i zwrot wydatków. Często jednak dłużnik nie ma pieniędzy na pokrycie tych kosztów. Prawo upadłościowe nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zrekompensować nadzorcom ich wysiłek. Można w takim przypadku zastosować ustawę z 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jej przepisy zezwalają na pobieranie zaliczek od strony wnoszącej o dokonanie czynności wiążących się z wydatkami. Za taką czynność można więc uznać złożenie wniosku o ogłoszenie przez dłużnika upadłości, skoro obowiązkowo trzeba zabezpieczyć majątek przez ustanowienie nadzorcy tymczasowego, a jemu należy przecież wypłacić wynagrodzenie. Od 2 marca 2006 r. zacznie jednak obowiązywać nowa ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – wynika z niej, że: – do uiszczenia kosztów sądowych zobowiązana jest strona wnosząca do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, – koszty sądowe obejmują wydatki i opłaty, – wydatki obejmują również wynagrodzenie należne innym osobom, nie tylko biegłym tłumaczom – a więc tymczasowym nadzorcom także. Obejmują również zwrot kosztów przez te osoby poniesionych. Zatem od 2 marca sądy nadal będą mogły żądać od strony zaliczek na wynagrodzenie biegłych, kuratorów, a także tymczasowego nadzorcy.

Ostatnie zapytania:

  • ile zarabia nadzorca sadowy
  • kiedy wypłacić wynagrodzenie nadzorcy sądowemu