W którym urzędzie rozliczamy się z daniny za samochód

Artykuł odpowiada na pytanie, w którym urzędzie gminy przedsiębiorca powinien płacić podatek od środków transportowych, który zmieni miejsce zamieszkania lub siedziby w trakcie roku. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych tej kwestii nie reguluje. Trzeba więc sięgnąć do ordynacji podatkowej i przepisów wykonawczych do niej. Art. 18 § 1 ordynacji podatkowej mówi, że jeżeli w trakcie roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, właściwym miejscem za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego. Pytanie, jak rozliczany jest podatek od środków transportowych: rocznie, półrocznie, miesięcznie? W przepisach uopl można znaleźć argumenty za każdym ze wskazanych okresów. Rozwiązanie problemu znajdzie się w rozporządzeniu ministra finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. Wynika z niego, że organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od środków transportowych dla podatników, którzy w trakcie trwania roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania albo adres siedziby, wskutek czego właściwy stał się organ inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana. Rozporządzenie potwierdza więc, że podatek od środków transportowych powinien być rozliczany w okresach miesięcznych.

Więcej w Podatki
Podatek liniowy

Prawo do stosowania stawki liniowej nie dotyczy wszystkich podatników: nie mogą jej stosować podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki...

Zamknij