Komu przysługuje dodatek wyrównawczy?

W niektórych sytuacjach pracodawca zmuszony jest do przenieść pracownika na inne stanowisko pracy. Gdy dochodzi do tego, np. z powodu zagrożenia zdrowia pracownika, ten ostatni nie może ponieść ujemnych konsekwencji finansowej takiej decyzji pracodawcy. Dlatego też, jeśli zmiana pracy łączy się z niższym wynagrodzeniem, pracownik taki ma prawo do dodatku wyrównawczego. Dodatek wyrównawczy rekompensuje utraconą część wynagrodzenia, stanowiąc różnicę pomiędzy wcześniej pobieranym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem uzyskiwanym przez pracownika po dokonanej zmianie pracy. Przypadki, w których przysługuje dodatek wyrównawczy, wymienia kodeks pracy, jednak świadczenie to można nabyć na podstawie odrębnych przepisów prawa. Rozporządzenie Rady Ministrów stworzyło wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią. Jeśli przeniesienie takich osób na inne stanowisko łączy się ze zmniejszeniem zarobków, przysługuje jej dodatek wyrównawczy. Przeniesienie pracownika do innej pracy jest obowiązkiem pracodawcy również w sytuacji wykrycia u pracownika choroby zawodowej. Należy przesunąć na stanowisko, na którym pracownik nie byłby narażony na działanie czynnika. Do przeniesienia powinno dojść na podstawie orzeczenia lekarskiego. Prawo do tego świadczenia limitowane jest jednak czasowo. Pracownikowi należy się bowiem wyrównanie przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Dodatek wyrównawczy przysługuje też określonym pracownikom w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wymienionym pracownikom pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. Jeśli w wyniku wypowiedzenia zmieniającego uległo obniżeniu ich wynagrodzenie, do końca przysługującego im okresu ochronnego należy im się dodatek wyrównawczy. Dotyczy to pracowników będących:  W okresie przedemerytalnym  W ciąży i przebywających na urlopie macierzyńskim  Członkami rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego  Członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej  Członkami europejskiej rady zakładowej lub specjalnego zespołu negocjacyjnego  Społecznymi inspektorami pracy  Powołanymi do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby wojskowej albo przeszkolenia wojskowego Powyższe uprawnienia dotyczą również określonych pracowników w sytuacji indywidualnych zwolnień.

Ostatnie zapytania:

  • komu dodatek wyrównawczy
  • co tojest dodatek wyrownawczy
  • komu przusłughuje dodatek wyrównawczy
  • komu przysługuje dodatek wyrównawczy
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kredyty konsorcjalne

Kredyty konsorcjalne udzielane są wspólnie przez kilka banków. Ich celem jest pozyskanie przez klienta oczekiwanej kwoty finansowania w ramach jednej transakcji. 27 lipca 2005 roku PGNiG zawarło z konsorcjum banków...

Zamknij