Jak obliczać dodatek za nadgodziny w systemie równoważnym

Obliczając wysokość dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, stawkę miesięczną wynagrodzenia pracownika należy podzielić przez nominalną liczbę godzin pracy do przepracowania w danym miesiącu. Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy często wykonuje swoje obowiązki w niektórych miesiącach w wymiarze godzinowym dużo wyższym, niż to wynika z nominalnej liczby godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu zgodnie z normą czasu pracy. Natomiast w innych miesiącach tego samego okresu rozliczeniowego pracuje w wymiarze niższym w celu zrównoważenia liczby godzin. Dodatek za każdą godzinę pracy nadliczbowej nie zależy od liczby godzin faktycznie przepracowanych w danym miesiącu zgodnie z harmonogramem czasu pracy. Powinien być obliczany z uwzględnieniem nominalnej liczby godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu zgodnie z obowiązującą normą czasu pracy. Jak przykład można podać sytuacje, gdy pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, w którym okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, zgodnie z obowiązującym go harmonogramem czasu pracy pracuje w jednym miesiącu 252 godziny, a w drugim miesiącu tego samego okresu rozliczeniowego 84 godziny. W obu tych miesiącach nominalny czas pracy wynosi 168 godzin. Miesięczne wynagrodzenie tego pracownika wynosi 1000 zł, a więc stawka godzinowa służąca do obliczania dodatku za każdą godzinę nadliczbową będzie równa 5,95 z, bez względu na to, w którym miesiącu wystąpiły godziny nadliczbowe dobowe. Jeżeli zatem w tym okresie rozliczeniowym pracownik przepracował 4 godziny nadliczbowe dobowe w porze nocnej, przysługuje mu kwota w wysokości 4x 5,95 oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Natomiast gdyby 4-godzinna praca nadliczbowa przypadała w jego dniu roboczym, należałoby wypłacić mu kwotę 4x(50 proc. x 5,95).

Ostatnie zapytania:

  • jak obliczyc godziny nadliczbowe w systemie rownowaznym
  • obliczanie nadgodzin
  • dodatek za system a nadgodziny
  • obliczanie godzin nadliczbowych w równoważnym systemie
  • obliczanie nadgodzin dla pracownikow w rownowaznym czasie pracy
  • obliczenie dodatku do godzin dadliczbowych w w keartalnym okresie rozliczenia
  • przykład nadgodzin w równowaznym czasie pracy-12h
  • stawka za godzine a dodatek za nadgodziny obliczanie
  • system progow za nadgodziny
  • nadgodziny w równoważnym systemie czasu pracy