Firmy na garnuszku

Pieniądze uzyskiwane w ramach pomocy publicznej zawsze każdą firmę cieszą. Zanim je jednak dostaniemy, trzeba spełnić szereg wymagań, np. dotyczących zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników niepełnosprawnych czy zapewnienia obsługi medycznej w zakładzie. W praktyce przyznawanie pomocy publicznej wygląda różnie. Proces otrzymania pomocy może się przedłużać kilka lat. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc publiczną muszą pamiętać o kilku kwestiach. Od 1 maja 2004 roku o dopuszczalności udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców decyduje Komisja Europejska, a nie jak wcześniej nasz Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Oznacza to, że jeśli konkretna firma wnioskuje o pomoc, to otrzyma ją dopiero po zatwierdzeniu przez KE. Na szczęście, od tej notyfikacji jest wiele wyjątków. Jeśli w ramach programów pomocy zsumowana pomoc publiczna za ostatnie trzy lata razem z wnioskowaną pomocą nie przekroczy 100 tyś euro, to nie podlega ona notyfikacji i kontroli Komisji Europejskiej. Zasada ta jest niezależna od wielkości przedsiębiorstwa, ale w założeniu odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto od 19 grudnia 2005 roku wprowadzono zmiany wyłączające z obowiązku notyfikacji pomoc o relatywnie niewielkiej wysokości. Dotyczy to m.in. pomocy dla lotnisk i portów, na których przeciętna liczba obsługiwanych pasażerów w każdym z dwóch lat obrotowych poprzedzających rozpoczęcie wykonywania usługi była niższa niż milion pasażerów. Należy pamiętać, że są dwa podstawowe rodzaje pomocy publicznej. 1. dotyczy pozyskiwania pieniędzy z budżetu państwa, samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej, ale wspieranych przez państwo (np. funduszy kredytowych). O tego typu wsparcie wnioskuje się w m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2. poprzez zrzeknięcie się przez państwo egzekwowania od przedsiębiorcy ciążących na nim zobowiązań. Są to np. zwolnienia i ulgi podatkowe. Firma ma również prawo do złożenia wniosku do urzędu skarbowego o umorzenie spłaty zaległości podatkowej. Nie zawsze jednak zlecenie podmiotowi prywatnemu przez państwo wykonywania jakiejś działalności od razu powinno być rozumiane jako pomoc publiczna. Dzieje się tak, gdy państwo płaci Poczcie Polskiej za bezpłatne dostarczanie przesyłek osobom niewidomym po spełnieniu dodatkowych warunków.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Odtwarzacz KiSS DP-1100 laureatem CHIP-Tip POWER

Kraków, 13 stycznia 2006 roku W teście porównawczym odtwarzaczy DivX, opublikowanym w styczniowym numerze magazynu CHIP, KiSS DP-1100 został wyróżniony znakiem CHIP-Tip POWER – najwyższa ocena możliwości. Redakcja przyznała wyróżnienie...

Zamknij