Kiedy i komu należy się jubileuszówka

Ewa Grabowska, główny specjalista z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, odpowiada na pytania czytelników. 1. Podstawy prawne przyznawania nagród jubileuszowych w firmach niepaństwowych są następujące: – zakładowe regulaminy wynagradzania – zgodnie z przepisami, powinni je wdrożyć wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjęci układem zbiorowym pracy zawierającym warunki wynagradzania, – układy zbiorowe pracy. 2. Do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej zaliczane są okresy pozostawania w stosunku pracy, czyli pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę. Dotyczy to również zatrudnionych w części wymiaru czasu pracy po przejściu na emeryturę. 3. W sytuacji, gdy pracownik nabył prawo do nagrody wyższego szczebla po upływie 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody niższego szczebla, tę wyższą wypłaca się w pełnej wysokości. 4. Do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, nie wlicza się urlopu bezpłatnego. 5. O nabyciu prawo oraz o wysokości nagród decydują przepisy o wynagradzaniu obowiązujące u pracodawcy. Jeżeli brak wyraźnego zapisu, jubileuszówka powinna być wypłacona niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody. 6. Zgodnie z odpowiednimi przepisami, pracownik niebędący członkiem korpusu służby cywilnej zatrudniony w urzędach administracji rządowej, nabywa prawo do jubileuszówki w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody. 7. Rok przerwy w pracy pedagogicznej oznacza, że dla uzyskania uprawnień do nagrody jubileuszowej, trzeba go „dopracować”. 8. Pracownikowi uczelni, który nabędzie prawo do nagrody wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy od dnia udokumentowania prawa do nagrody niższego stopnia, ta wyższa przysługuje w wysokości różnicy między kwotą jubileuszówki wyższej i niższej. Od nagród jubileuszowych nie odprowadza się składek do ZUS. 9. Pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pracę u pracodawcy, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas jej odbywania wlicza się do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Pracownikowi, który w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej podjął pierwszy raz pracę lub u innego pracodawcy niż ten, u którego był zatrudniony w dniu powołania do tej służby, czas odbywania tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia wymaganego do nabywania lub zachowania uprawnień wynikających ze stosunku pracy, z wyjątkiem uprawnień przysługujących wyłącznie pracownikowi u pracodawcy, u którego podjął pracę.

Ostatnie zapytania:

  • jubileuszówka
  • jubileuszowki
  • komu należy się jubileuszówka
  • jubileuszuwki
  • jubileuszówka w oświacie ile czasu na wypłacenie
  • kiedy należy się nagroda jubileuszowa
  • jubileszówka
  • nagroda jubileuszowa komu się należy
  • nagoda jubileuszowa marszałka
  • Www nalezysie pl
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dyżur dodatkowym zadaniem pracownika

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, każdy pracownik może zostać zobowiązany przez pracodawcę do pełnienia dyżuru, jeżeli taki obowiązek wynika ze specyfiki jego pracy. Dyżur pracowniczy polega na pozostawaniu poza normalnymi...

Zamknij