Czy można zwolnić dyscyplinarnie za zatajenie informacji o poprzedniej pracy

Czytelnika Gazety Prawnej spotkała następująca sytuacja: został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku dyrektora techniczno-handlowego. W czasie nieobecności w pracy z powodu choroby, pracodawca doręczył mu pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, w którym jako przyczynę wskazał ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych poprzez celowe zatajenie w ankiecie personalnej jednego z miejsc pracy, gdzie został rzekomo zwolniony dyscyplinarnie. Czytelnik rzeczywiście nie ujął tego zatrudnienia w kwestionariuszu osobowym, ale dlatego, że pracował tam kilka tygodni i został zwolniony w drodze wypowiedzenia. Pracodawca postąpił niesłusznie. Niezwłoczne rozwiązanie stosunku pracy jest bowiem możliwe wyłącznie w sytuacjach określonych w kodeksie pracy: z winy pracownika możliwe jest tylko w razie: – ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych, – popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli jest ono oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem – zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. W takich wypadkach pracodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym nawet wtedy, gdy pracownik jest chory. Aby skorzystać prawidłowo z tego trybu rozwiązania umowy o pracę, pracodawca powinien udowodnić, że pracownik ciężko naruszył obowiązki pracownicze w okresie łączącego strony stosunku pracy. Nie można go zatem zastosować opierając się na zachowaniach pracownika mających miejsce przed nawiązaniem stosunku pracy. W opisanej sytuacji pracodawca może natomiast rozstać się z pracownikiem w trybie zwykłym, a więc składając mu wypowiedzenie umowy o pracę. Zatajenie przez pracownika pracy u poprzedniego pracodawcy może być bowiem w ocenie pracodawcy, podstawą utraty potrzebnego zaufania i stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.

Ostatnie zapytania:

  • zatajenie choroby przed pracodawcą
  • medycyna pracy zatajenie choroby
  • zatajenie dyscyplinarki
  • Zatajone wiadomosci
  • ukrywanie choroby przed pracodawcą
  • zatajenie prawdy przed lekarzem medycyny pracy
  • ukrycie choroby przed pracodawcą
  • zatajenie przed pracodawca choroby
  • zatajenie choroby
  • zatajenie choroby na badaniach okresowych