Dotkliwa kara za spóźnienie

W spółce czytelnika Pulsu Biznesu, pracownicy NBP prowadzili kontrolę obowiązków sprawozdawczych wynikających z prawa dewizowego. Ustalili, że firma spóźniła się 14 dni z przekazaniem sprawozdań. Kontrola wykazała, że przesłane sprawozdania były poprawne, a zwłka wynikała ze zmiany siedziby firmy oraz osoby odpowiedzialnej za ich sporządzenie. Po kilku miesiącach do firmy przyszło wezwanie z finansowego organu ścigania, aby jedna z osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki stawiła się w charakterze podejrzanego. Czytelnik pyta, czy nieterminowe złożenie sprawozdań może być powodem odpowiedzialności karnej skarbowej. Jacek Wolak, doradca podatkowy w Deloitte, wyjaśnia, że za przestępstwo nieterminowego zgłoszenia do NBP danych o dokonanym obrocie dewizowym z zagranicą w zakresie niezbędnym do sporządzenia bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych. Odpowiedzialność karna jest osobista, trzeba zatem najpierw ustalić, czy podejrzany może być uznany za sprawcę przestępstwa. Przestępstwo z art. 1061 kodeksu karnego skarbowego można popełnić wyłącznie z winy umyślnej – Jeśli zebrane dowody potwierdziłyby, że odpowiedzialny za nieprzesłanie sprawozdania nie chciał popełnić przestępstwa, to spóźnienie nie mogłoby być uznane za umyślne i nie powinno podlegać odpowiedzialności karnej skarbowej — twierdzi Jacek Wolak. Nawet gdyby umyślnie nie wysłano sprawozdania, to skoro w krótkim czasie zostało to naprawione, można mówić o niskim stopniu społecznej szkodliwości czynu. A taki nie jest karalny. Jest jeszcze możliwość, że nieterminowe przekazanie danych zostanie uznane za tzw. wypadek mniejszej wagi. Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 17 grudnia, byłoby wówczas wykroczeniem skarbowym, co oznacza ograniczenie odpowiedzialności karnej skarbowej sprawcy. Jeśli nie byłoby wątpliwości co do okoliczności i sprawcy wykroczenia, grzywna mogłaby być wymierzona w ramach mandatu karnego w wysokości nieprzekraczającej podwójnej stawki najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

Ostatnie zapytania:

  • kontrola nbp kary
  • co grozi za spóźnienie złożenia sprawozdania
  • kary za niterminowe przesłanie sprawozdania do nbp
  • sprawozdanie do nbp korekta
  • puls biznesu system sprawozdawczosci nbp
  • przebieg kontroli nbp
  • sprawozdanie nbp najczęstsze błędy
  • nie umyślne spóźnienie
  • NBP KARA ZA NIE ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA
  • korekty bledow w bilansie platniczym kary