Pracownik na urlopie bezpłatnym

Urlop bezpłatny może być udzielony: – na zasadach ogólnych – na pisemny wniosek pracownika, którego nie trzeba uzasadniać. Pracodawca nie ma obowiązku go udzielić. Okres urlopu bezpłatnego udzielonego na wniosek pracownika nie jest wliczany do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Korzystanie z niego nie powoduje jednak utraty stażu pracowniczego nabytego przed uzyskaniem takiego urlopu. Pracodawca nie może proponować pracownikowi urlopu bezpłatnego, ani w żadnej sytuacji go na taki urlop wysyłać. Czas trwania urlopu strony uzgadniają przed jego rozpoczęciem – w sytuacji, gdy trwa on dłużej, niż 3 miesiące, można przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Możliwe jest również wcześniejsze zakończenie urlopu bezpłatnego. Może on być także przedłużony wnioskiem pracownika, na mocy porozumienia stron. – W celu wykonywania pracy u innego pracodawcy – jego okres wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u pracodawcy udzielającego urlopu. Propozycja jego udzielenia wychodzi od pracodawcy, a pracownik musi wyrazić zgodę na piśmie. Podstawą udzielenia urlopu jest porozumienie między pracodawcami. W czasie takiego urlopu, pracownik pozostaje w dwóch stosunkach pracy: z pracodawcą dotychczasowym, który udziela zawieszeniu na czas urlopu, oraz z nowym pracodawcą, który trwa przez czas określony w porozumieniu miedzy pracodawcami, – Dla młodocianego – pracodawca nie może odmówić udzielenia bezpłatnego urlopu młodocianemu uczącemu się w szkole dla pracujących. Przysługuje on w okresie ferii szkolnych, w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy w roku kalendarzowym. Wyróżnia się również tzw. urlopy funkcyjne. Pracodawca nie może odmówić ich udzielenia. Normują je przepisy szczególne.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Od kierownika można wymagać więcej

Pracodawca, który poniósł szkodę na skutek błędnych decyzji pracownika, może pociągnąć go do odpowiedzialności materialnej, a nawet zwolnić dyscyplinarnie. W niektórych przypadkach pracownikowi grozi odpowiedzialność karna. Jeżeli np. kierownik ds....

Zamknij