Hotel w podróży przychodem, ale zwolnionym z PIT

Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 3 lipca 2013 r. uznała, że jeżeli przedsiębiorca opłaca kandydatowi do pracy koszty zakwaterowania, to od wartości noclegu przyszły pracownik nie zapłaci podatku, a przyszły pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT.

Firma zamierzała pokryć swoim przyszłym pracownikom (osobom, które pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny) koszty noclegu w hotelu. Nocleg ten związany był z podróżą, którą osoby te musiałyby odbyć w celu zawarcia umowy o pracę w siedzibie firmy. Firma zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, zgodnie z którym wartość noclegu sfinansowanego przez nią przyszłemu pracownikowi stanowi dla niego przychód podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (przychód z innych źródeł), jest to jednak przychód korzystający zę zwolnienia z podatku, a w konsekwencji nie powoduje obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C. Organ podatkowy uznał stanowisko firmy za prawidłowe. Wskazał mianowicie, że: po pierwsze: pokrycie przez firmę kosztów noclegu (w związku z odbywaną podróżą) na rzecz przyszłego pracownika jest nieodpłatnym świadczeniem otrzymywanym przez tego ostatniego, a w konsekwencji, stanowi dla przyszłego pracownika przychód podatkowy (przychód z innych źródeł); – po drugie: jednocześnie spełnione są warunki ustawowe dla zastosowania w stosunku do takiego przychodu zwolnienia z podatku, przewidzianego dla kosztów podróży osoby niebędącej pracownikiem; po trzecie: w konsekwencji przychód w postaci wartości sfinansowanego noclegu, jako przychód zwolniony z podatku, nie powoduje konieczności sporządzenia przez firmę informacji PIT – 8C.



Więcej w koszty, koszty hotelu
Korekta faktury nie wpływa na datę powstania przychodu

WSA w Warszawie uznał, że bez względu na przyczynę zmian dokonanych w dokumentach sprzedaży modyfikacja wielkości przychodu powinna być rozliczana w tym okresie, w którym został on już ujęty. Spółka...

Zamknij