Ucieczka na L4 nie uchroni przed dyscyplinarką

W piśmie o rozwiązaniu z pracownikiem umowy z jego winy trzeba szczegółowo uzasadnić powód tej decyzji. Z jego doręczeniem nie należy czekać na powrót podwładnego ze zwolnienia lekarskiego – wyjaśnia ekspert Rzeczpospolitej w odpowiedzi na pytanie czytelnika.

Pracownik przyszedł do pracy nietrzeźwy. Planujemy zwolnić go dyscyplinarnie, ale nie pojawił się w firmie i przysłał zwolnienie lekarskie. Czy w tej sytuacji mamy czekać do zakończenia jego choroby?
Jak wynika z art. 52 k.p., pracodawca może rozwiązać angaż bez wypowiedzenia z winy podwładnego w razie: ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków, popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie lub zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Najczęściej taki tryb zwolnienia stosuje się przy nietrzeźwości pracownika, niewykonaniu polecenia, opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia czy zakłóceniu porządku w miejscu pracy.

Pismo z dyscyplinarką należy wręczyć podwładnemu w ciągu miesiąca od uzyskania przez szefa wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili, gdy pracodawca uzyskał dostatecznie wiarygodne informacje potwierdzające wystąpienie przyczyny zwolnienia. O ile nie ma wątpliwości, kiedy taką wiadomość dostała osoba fizyczna, o tyle gdy pracodawcą jest osoba prawna, sprawa nie jest tak oczywista. Rozstrzygnął to Sąd Najwyższy w wyrokach z: 1 grudnia 1997 r. i 21 października 1999 r. Stwierdził, że miesięczny termin na wręczenie zwolnienia dyscyplinarnego biegnie od chwili, gdy o naruszeniu przez pracownika podstawowych obowiązków dowiedział się organ lub osoba upoważniona do składania oświadczeń woli podwładnym w imieniu pracodawcy.

Ostatnie zapytania:

  • dyscyplinarka na l4
  • zwolnienie dyscyplinarne na chorobowym
  • zwolnienie dyscyplinarne a l4
  • ucieczka na l4 przed zwolnieniem
  • dyscyplinarka a zwolnienie lekarskie
  • dyscyplinarka a l4
  • dyscyplinarka na chorobowym
  • czy l4 chroni przed dyscyplinarką
  • dyscyplinarka na zwolnieniu lekarskim
  • jak uchronić się przed zwolnieniem dyscyplinarnym
Więcej w L4, zwolnienie dyscyplinarne
Niższe pensje dla policjantów na L4

Jak podje PAP Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji kilku ustaw, który zakłada obniżenie - ze 100 do 80 procent pensji - zasiłków chorobowych funkcjonariuszy i żołnierzy. Jeżeli jednak choroba...

Zamknij