Pracownik nie otrzyma ani złotówki odszkodowania

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2013 r. Rekompensaty zasądzonej na rzecz podwładnego, który rozwiązał umowę o pracę z winy szefa, można dokonywać potrąceń.

Dotyczyła ona sprawy, w której powód domagał się zapłaty odszkodowania wskutek rozwiązania z pozwaną spółką stosunku pracy bez wypowiedzenia z jej winy. Uzasadnione to było ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy (art. 55 § i1 k.p.). W odpowiedzi pozwany szef podniósł zarzut potrącenia własnej wierzytelności z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną wskutek nienależytego wykonania przez podwładnego obowiązków pracowniczych.

Sądy miały wątpliwości, jak to potraktować. W orzecznictwie występuje rozbieżność co do objęcia ochroną przed potrąceniem odszkodowania za rozwiązanie stosunku pracy. Sąd Najwyższy dopuścił bowiem taką możliwość w wyrokach: z 12 maja 2005 r. (I PK 248/04) i z 7 czerwca 2011 r. (Il PK 256/10). Odmienne stanowisko wyraził natomiast 6 stycznia 2009 r. (NPK 117/08).

Tymczasem przy ochronie wynagrodzenia za pracę sądy wypracowały dość jednolite stanowisko. Zgodnie z nim, mimo literalnego brzmienia art. 87 k.p., mówiącego o ochronie wynagrodzenia, tożsamej ochronie podlegają m.in. także odprawa za zwolnienie z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, wypłacana na podstawie art. 8 ustawy o zwolnieniach grupowych, jak i świadczenia finansowe należne pracownikowi w razie przejścia na emeryturę, w tym odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Bezrobocie – temat, którym żyje cała Europa

Spowolnienie gospodarcze oraz malejący popyt konsumpcyjny sprawiają, że coraz więcej firm wdraża restrykcyjną politykę kadrowa. Efekt" W zatrważającym tempie rośnie liczba osób poszukujących zatrudnienia - zauważa Gazeta Finansowa. Z szacunków...

Zamknij