Opłata motywacyjna nie podlega VAT

WSA w Rzeszowie uznał, że jednokrotna i niepodlegająca zwrotowi kwota wypłacona kontrahentowi, która ma na celu wynagrodzenie go za jego gotowość do przystąpienia do umowy i wykonywania wynikających z niej obowiązków, jest neutralna z punktu widzenia podatku od towarów i usług.

Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną z pytaniem, czy opłata ta jest wynagrodzeniem opodatkowanym VAT. W ocenie spółki opłata ta nie jest wynagrodzeniem, a gotowość do przystąpienia do umowy nie jest świadczeniem. Spółka wskazała, że opłata ta jest bezzwrotna i nie gwarantuje wykonania obowiązków wynikających z umowy, więc nie powinna podlegać opodatkowaniu VAT. Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Jego zdaniem uiszczenie opłaty zależy od zawarcia umowy i wpływa na wysokość obrotu, a w związku z tym podlega opodatkowaniu VAT.

Kolejną kwestią, o której rozstrzygnięcie wniosła spółka, była wątpliwość dotycząca momentu zaliczenia przedmiotowej opłaty do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem spółki, wskazana opłata, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 4d zd. 1 ustawy o CIT, powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo w momencie jej poniesienia. Organ podatkowy nie zgodzi! się ze spółką. Stwierdził, że opłata motywacyjna, jako koszt uzyskania przychodu, powinna być rozliczona proporcjonalnie w okresie, którego dotyczy umowa handlowa. Nie da się bowiem określić, jaka część kosztów dotyczy danego roku podatkowego, ponieważ przychód w tym przypadku będzie uzyskiwany w różnych okresach.

WSA uchylił interpretacje w pełni podzielając stanowisko spółki.

Więcej w motywacja, opata
Jesteś bezrobotny? Nie lekceważ prostych rad

Co zrobić, aby nie stracić zapału do poszukiwania pracy i skrócić czas przebywania na bezrobociu" Nie lekceważ prostych rad, które pomogą zachować ci zdrowe spojrzenie na rzeczywistość i szybszy sukces...

Zamknij