Odszkodowanie za dyskryminację nie tylko dla pracowników

Osoby fizyczne wykonujące zadania poza stosunkiem pracy oraz osoby prawne mogą domagać się rekompensaty szkód za nierówne traktowanie przez zatrudniającego – zwraca uwagę Rzeczpospolita.
Ich poziom ochrony jest porównywalny z tym, jaki w tym zakresie przysługuje osobom zaangażowanym na umowę o pracę.

Konwencja i rezolucja Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz europejskie dyrektywy wymusiły zmiany w prawie krajowym co do ochrony przed nierównym traktowaniem w miejscu pracy. W Polsce zakaz nierównego traktowania wynika z samej Konstytucji, ale środki ochrony przeciwko działaniom dyskryminującym przewidują także inne regulacje.

Na podstawie ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DzU nr 254, poz. 1700, dalej ustawa) zakaz dyskryminacji obejmuje też pozapracownicze formy zatrudnienia. Chodzi tu o pracę (świadczenie usług) realizowaną na podstawie umowy cywilnoprawnej. Regulacja ta obejmuje w szczególności zleceniobiorców, wykonawców umowy o dzieło, zatrudnionych na podstawie umowy agencyjnej oraz samozatrudnionych. Ochrona przeciwko nierównemu traktowaniu obejmuje także osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Objęcie zasadą równego traktowania tych podmiotów wynika m.in. z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 grudnia 1999 r. (K 6/99).

Więcej w dyskryminacja, odszkodowanie
Oferty pracy… Z sugestią

Ogłoszenia o pracę dyskryminują płeć i wiek pracowników - pisze Gazeta Współczesna. Sprawdziliśmy treść ogłoszeń o pracę, zamieszczanych w internecie i lokalnych gazetach. Pracodawcy nagminnie dyskwalifikują w nich osoby po...

Zamknij