Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy przysłana po terminie jest nieskuteczna

Wręczyłem pracownicy pismo wypowiadające dotychczasowe warunki płacy, uzasadnione niekorzystną sytuacją finansową firmy. Pracownica wystała do nas pisemną odmowę przyjęcia nowych warunków zatrudnienia. Datą nadania listu był dzień dokładnie wyznaczający połowę okresu wypowiedzenia, ale data doręczenia przypadła dwa dni później. Czy w tej sytuacji dochodzi do rozwiązania umowy z upływem okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy (tzw. wypowiedzenie zmieniające) polega na zmianie treści stosunku pracy dokonanej przez pracodawcę, której skutek następuje po upływie okresu wymówienia. Wypowiedzenie to uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki pracy lub płacy. Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy o definitywnym wypowiedzeniu umowy o pracę – wyjaśnia dziennik.

Więcej w odmowa, warunki zmieniające
Wniosek kredytowy bez szans

Po złożeniu wniosku o kredyt hipoteczny następuje niecierpliwe oczekiwanie na decyzję i… nierzadko odmowa. Bank nie ma obowiązku informować, dlaczego zdecydował się odrzucić wniosek kredytowy. Jednak jest kilka czynników, które...

Zamknij