Nawet były prezes przed emeryturą powinien zachować pensję

Odwołanie ze stanowiska w zarządzie niekoniecznie oznacza równoczesną utratę zatrudnienia. Wręcz jest to niedopuszczalne wobec pracownika na finiszu drogi zawodowej. Musi zachować należne mu przywileje. Niestety nie wszyscy pracodawcy pamiętają o tych przepisach. Boleśnie przekonał się o tym czytelnik, który będąc pracownikiem gminnej spółdzielni jednocześnie przez kadencję pozostawał w niej wiceprezesem zarządu. Gdy z tej funkcji został odwołany, spółdzielnia powierzyła mu inną pracę, ale istotnie zmniejszyła pobory. Tymczasem pracownik był już w okresie ochronnym związanym z wejściem w wiek przedemerytalny (art. 39 k.p.). Obejmuje on zakaz wypowiadania przez pracodawcę umów osobom, którym brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, o ile jednak staż pracy zapewnia im uzyskanie prawa do tego świadczenia. Chodzi tu o powszechny wiek emerytalny określony w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.), czyli: 60 lat dla kobiet i 65 lat u mężczyzn. Zatem spółdzielnia nie mogła się z nim w ogóle rozstać, ale czy wolno jej było zaproponować wypowiedzenie zmieniające” U pracodawcy, który ma mniej niż 20 osób, takie działanie jest niedopuszczalne, chyba że zachodzą warunki z art. 43 k.p. Ten pozwala osobom korzystającym z ochrony przedemerytalnej zmienić warunki pracy lub płacy, gdy pracodawca wprowadza nowe zasady wynagradzania dla ogółu zatrudnionych lub tej ich grupy, do której pracownik należy. Druga możliwość zmiany np. poziomu pensji wynika np. ze stwierdzonej orzeczeniem lekarskim utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinionej przez podwładnego utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Więcej w emerytura, prezes
Na jaką emeryturę z ZUS mogę liczyć?

  Na jaką emeryturę z ZUS mogą liczyć 20-, 30-, 40-latkowie? Tego nie wie nikt.  Comiesięczne wypłaty emerytur i coroczne waloryzacje zależą od bieżącej sytuacji gospodarczej kraju oraz decyzji polityków....

Zamknij