Czy w świadectwie pracy należy zawrzeć informacje o usprawiedliwionej nieobecności pracownika?

Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie upłynął jednak 30-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego. W związku z tym pracownik nie otrzymał za te dni wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Czy w świadectwie pracy należy wykazać usprawiedliwioną nieobecność pracownika bez prawa do wynagrodzenia” Nie, okresu tego nie należy wykazywać w świadectwie pracy. W świadectwie pracy wskazuje się okresy niezdolności do pracy, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy oraz okresy składkowe i nieskładkowe. Ewentualnie, na żądanie pracownika, okres ten można natomiast oznaczyć w ust. 6 świadectwa jako informację uzupełniającą. W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego (art. 97 § 2 k.p.). Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Ostatnie zapytania:

  • Czy w świetle nowych przepisów naley poprawić KP by doliczono okres przebywania na zasiłku wychowawczym
  • niepłatne zwolnienie lekarskie wynagrodzenie
  • usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia
  • czy świadectwie pracy należy podać okresy zajmowanych stanowisk
  • nieobecność usprawiedliwiona niepłatna w świadectwie pracy
  • nieobecność usprawiedliwiona niepłatna okresy nieskłądkowe
  • nieobecność usprawiedliwiona niepłatna na świadectwie pracy
  • nieobecność usprawiedliwiona a świadectwo pracy
  • okres usprawiedliwionej nieobecności bez prawa do wynagrodzenia w świadectwie pracy
  • nieobecność usprawiedliwiona z prawem do wynagrodzenia w świadectwie pracy
Więcej w informacje, nieobecność
Kosztowna nieobecność w pracy

W 2008 roku przeciętny polski pracownik na wykonywanie obowiązków zawodowych poświęcił 86% całkowitego czasu pracy. Pozostałe 14% stanowiły m.in. zwolnienia lekarskie, urlopy. Odsetek nieprzepracowanych godzin z każdym rokiem jest coraz...

Zamknij