Jak potraktować wydatek związany z odstąpieniem od najmu

Gdy rozwiązanie umowy ma na celu zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu, odstępne zapłacone wynajmującemu jest dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Skarżący bank podał, że wycofał się ze sprzedaży jednego ze swoich produktów – kredytu hipotecznego oferowanego w specjalnych filiach prowadzonych w wynajętych punktach. Decyzję uzasadnił niespełnieniem przez produkt założonego progu rentowności i zwiększonym ryzykiem kredytowym z uwagi na trwający kryzys gospodarczy. Ponadto dodał, że wycofanie z oferty kredytów hipotecznych umożliwiło koncentrację środków banku na innych, generujących przychody produktach. W związku z tym bank rozwiązał umowy najmu rzeczonych filii, oferując wynajmującym tzw. odstępne w zamian za wyrażenie zgody na wcześniejsze zakończenie najmu. We wniosku o interpretację przepisów pytał, czy odstępne to może być kosztem uzyskania przychodu. Zdaniem banku tak, bo jego działanie służyło minimalizacji strat związanych z utrzymaniem niewykorzystanych lokali. Poniesienie tego wydatku było ekonomicznie racjonalne i podporządkowane osiągnięciu przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu jego źródła. Organ nie zgadzając się ze spółką, wskazał, że odstępne nie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem. Wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu nie ma na celu osiągnięcia przychodu, a jedynie zapobieżenie generowaniu strat. Jest to kwestia ryzyka związanego z prowadzoną działalnościągo-spodarczą, której negatywnymi konsekwencjami nie można obarczać Skarbu Państwa.

Więcej w koszty, odstąpienie
Jak potraktować wydatek związany z odstąpieniem najmu

Gdy rozwiązanie umowy ma na celu zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodu, odstępne zapłacone wynajmującemu jest dla spółki kosztem uzyskania przychodu. Skarżący bank podał, że wycofał się ze sprzedaży jednego ze...

Zamknij