Co wypłacić, gdy zwolnienie obejmuje tylko dni wolne

Pracownik zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy dostarczył zwolnienie lekarskie tylko na dni wolne od pracy. Normę miesięczną jednak wypracował. Jakie składniki wynagrodzenia i w jakiej wysokości powinnam mu wypłacić” Czy całe wynagrodzenie za pracę bez pomniejszania o 1/30 za każdy dzień nieobecności i dodatkowo wynagrodzenie chorobowe za te kilka dni choroby przypadające na dni wolne” Gdy pracownik część miesiąca choruje i otrzymuje za czas niezdolności do pracy wynagrodzenie chorobowe, jego wynagrodzenie, ustalone w stałej stawce miesięcznej, jakie powinien otrzymać za przepracowaną część miesiąca, obliczamy w ten sposób: miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez 30, otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim, wynik odejmujemy od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. Wynika to z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (DzU z 1996 nr 62, poz. 289 ze zm.).

Ostatnie zapytania:

  • równoważny czas pracy a l4
  • rownowazny czas pracy a wyliczanie chorobowego
  • równoważny czas pracy l4
  • w równoważnym systemie pracy zwolnienie lekarskie w dni wolne
  • wynagrodzenie chorobowe w równoważnym systemie czasu pracy
  • zwolnienie l4 pracownik młodociany w dni wolne od pracy
  • zwolnienie lekarskie w równoważnym systemie czasu pracy
Więcej w dni wolne, wypłata
Niewidomy nie zawsze zyska na wakacjach

Nie ma szans, aby w świadectwie pracy niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu wpisać, jaka część wykorzystanego urlopu przypadała na jego dodatkowe dni. Dlatego że proporcjonalnie obliczając jego wypoczynek, sumuje się...

Zamknij