Weksel nie przyda się pracodawcy

Nie ma sensu dawać pracownikom do podpisania weksli na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń ze stosunku pracy. Dlaczego” Bo i tak będą one nieważne. Przepisy i zasady prawa pracy, w szczególności zawarte w dziale V kodeksu pracy sprzeciwiają się i wykluczają dopuszczenie weksli gwarancyjnych jako środka dodatkowego zabezpieczenia roszczeń pracodawcy o naprawienie potencjalnych szkód wyrządzonych przez pracownika w mieniu pracodawcy. Oznacza to, że taki weksel jest nieważny z mocy samego prawa (art. 18 § 2 k.p. w związku z art 114-127 k.p. oraz a contrario art. 300 kp.). Jego nabywca nie może zatem dochodzić jego realizacji. Do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2011 (Il PK 159/10). Pracownik, który wyrządził jakąś szkodę przełożonym, odpowiada materialnie za swój czyn. W zależności od tego czy jego działanie było umyślne czy nie oraz czy utracone mienie zostało mu powierzone z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, zakres jego odpowiedzialności będzie się kształtował inaczej. Zawsze jednak w grę będą wchodziły przepisy prawa pracy, bo one wyczerpująco regulują tę materię. W wyjątkowych tylko przypadkach możliwe jest sięganie do przepisów kodeksu cywilnego, ale z zastrzeżeniem, że nie mogą one być sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Więcej w szkody, weksel
Niekiedy pracodawca umywa ręce, gdy podwładny nabroiI

Jeśli pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej, szef musi ją naprawić lub zapłacić poszkodowanemu odszkodowanie. Ale tylko wtedy, gdy stało się to podczas świadczonej pracy. Zasadą jest że w razie wyrządzenia...

Zamknij