O rodzaju zatrudnienia zdecyduje sąd

Nie ma umowy na piśmie. To żaden kłopot. Spór o charakter pracy wykonywanej na jej podstawie zostanie rozstrzygnięty na podstawie cech, które przeważały. To częsta sytuacja: strony nie zawierają umowy na piśmie i później powstają spory, czy łączyła je umowa o pracę czy cywilnoprawna (np. zlecenie lub o dzieło). W takim wypadku zatrudniony może żądać przed sądem ustalenia, że pracował na podstawie angażu pracowniczego. Podstawą jest art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Gdy sąd uzna, że taki interes istnieje, zajmie się oceną, czy stosunek prawny, jaki łączył strony, miał cechy stosunku pracy czy cywilnoprawnego. Musi zbadać wolę stron zawierających umowę i ustalić przeważające cechy łączącego ich stosunku prawnego (wyrok Sądu Najwyższego z 14 września 1998, I PKN 334/98). Zatem, w zależności od tego czy więcej jest cech typowych dla umowy o pracę czy dla cywilnoprawnej, sąd uwzględni powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy lub je oddali.

Więcej w sąd, umowa o pracę
Co czwarta umowa czasowa

Firmy i pracownicy, choć mogą, nie korzystają powszechnie z innych form uelastycznienia zatrudnienia. Tak wynika z badania, jakie przeprowadziła PKPP Lewiatan. Znacznie częściej proponowane są one młodym ludziom, niż tym...

Zamknij