Pracodawca pyta, związek milczy

Czas doprecyzować przepis o udostępnianiu listy chronionych działaczy. Odmienne poglądy interpretacyjne utrudniają bowiem życie wszystkim. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca musi zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony. Nieudzielenie tej informacji w ciągu pięciu dni zwalnia go z obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników. Tak stanowi art. 30 ust. 2″ ustawy z 23 maja 1991 o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm., dalej ustawa związkowa). Niemal od początku obowiązywania tego przepisu (tj. od 2 czerwca 1996) budził on wątpliwości interpretacyjne. Dotyczyły one odpowiedzi na pytanie: czy obowiązek zwrócenia się do związku zawodowego ma charakter jednorazowy a o ewentualnych zmianach w liście korzystających z ochrony pracowników powinien informować pracodawcę związek (lub zainteresowany pracownik); czy też pracodawca ma obowiązek złożenia takiego zapytania do związku każdorazowo w odniesieniu do poszczególnych pracowników, gdy zamierza dokonać w stosunku do nich czynności wymagającej konsultacji związkowej”