Pracodawca płaci za wypadki w firmie

Podwładny, który wskutek nieszczęśliwego zdarzenia przy pracy stał się niezdolny do zadań lub którego potrzeby wzrosły albo zmniejszyły się widoki na przyszłość, może dochodzić od swojego szefa wyrównawczej renty. O takie świadczenie może także wystąpić rodzina zmarłego pracownika. Zgodnie z art. 207 k.p. szef musi zapewnić załodze bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Obejmuje to m.in. gwarancję przestrzegania w firmie przepisów i zasad bhp, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tej sferze oraz kontrolowanie ich wykonania. Pracownik, który wskutek za -niechania przez pracodawcę realizacji obowiązku zapewnienia bhp doznał szkody, może żądać od niego świadczeń finansowych na podstawie kodeksu cywilnego. Wykorzysta do tego przepisy o odpowiedzialności za czyn niedozwolony (art. 415 i następne k.c). Dopuszczalność dochodzenia roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) wielokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy. W wyroku z 5 lipca 2005 r. (I PK 293/04) podniósł, że dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadków przy pracy, opartych na przepisach prawa cywilnego (art. 415,444 i 445 k.c).

Więcej w odszkodowanie, prawo pracy
Tylko trzy lata na wyrównanie

Gdy firma wystawiła świadectwo z błędem, zapłaci za obniżenie świadczenia. Tak wynika z wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego. Sędziowie uznali w niej jednak, że roszczenie o odszkodowanie z tytułu przyznania niższej...

Zamknij