Pracującym przy komputerze szef zwróci wydatki na okulary

Pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty zakupu okularów tym pracownikom, którzy użytkują monitor ekranowy przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, to jest zazwyczaj co najmniej przez cztery godziny dziennie. Chodzi przy tym o czas pracy faktycznie przepracowany przy monitorze. Oznacza to przykładowo, że refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych nie przysługuje pracownikowi, który wprawdzie ma wadę wzroku, ale nie pracuje przy komputerze przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. O tym, że pracownik powinien mieć okulary do pracy z monitorem, decyduje lekarz okulista, wystawiając przy tym odpowiednie zaświadczenie. W zaświadczeniu tym lekarz powinien określić między innymi moc szkieł. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną. Zgodnie z treścią § 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.