Szef nie ma prawa dowolnie dyscyplinować pracowników

Szef nie ma prawa dowolnie dyscyplinować pracowników. Jaka jest kolejność nakładania kar porządkowych? Czy najpierw musi być to upomnienie, potem nagana, a dopiero gdy te dolegliwości nie skutkują na opornego pracownika, można go zwolnić z pracy? Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba zacząć od definicji zatrudnienia w stosunkach pracy. Jest to zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy pod kierownictwem pracodawcy, a z jego strony – obowiązek wypłaty wynagrodzenia pracownikowi za wykonaną pracę.

Przez kierowanie pracą podwładnego rozumie się uprawnienie do wydawania bieżących poleceń związanych z pracą, zmiany takich poleceń, również przekazywanie personelowi uwag i ocen wykonywanej pracy. Takie zachowanie przełożonego, mające na celu poprawę jakości wykonywanej pracy, nie może być uznane za karanie pracownika, a jedynie mieści się w uprawnieniach pracodawcy – dyscyplinowania podporządkowanych pracowników.

Gdy polecenia pracodawcy nie są wykonywane prawidłowo mimo uwag i zaleceń, może on sięgnąć po dolegliwości zwane karami porządkowymi. Z prawnego punktu widzenia ważne jest to, aby szef używał jedynie tych przewidzianych w kodeksie pracy. Stosowanie innych kar niż określone w przepisach o odpowiedzialności porządkowej to wykroczenie przeciwko prawom pracownika. I zgodnie z art. 281 pkt 4 k.p. jest zagrożone grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł. Szef nie może sam wymyślać dolegliwości i ma pamiętać o jeszcze jednej ważnej zasadzie – kary porządkowe należy nakładać, a nie straszyć ich nałożeniem. Takie działanie może być bowiem uznane za mobbing, jeżeli u pracownika wywołało zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i spowodowało lub miało na celu poniżenie lub ośmieszenie go, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

Jeśli pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w niej, pracodawca – zgodnie z art. 108 k.p. – może go ukarać upomnieniem oraz naganą. Wśród kar porządkowych wymienia się też pieniężne. Wolno je jednak stosować wyłącznie za to, że podwładny nie przestrzega przepisów BHP lub przeciwpożarowych, opuści pracę bez usprawiedliwienia, stawi się do firmy nietrzeźwy lub spożywa alkohol w czasie pracy.

Przepisy nie przewidują kolejności nakładania kar porządkowych. To wszystko zależy od woli pracodawcy. Zgodnie z art. 111 k.p. przy karaniu bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy podwładnego i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Ostatnie zapytania:

  • dyscyplinowanie pracownika
  • jak dyscyplinować pracowników
  • dyscyplinowanie pracowników
  • sposoby wyeliminowania błędów bez kar porządkowych
  • jak zdyscyplinować pracowników
  • jak zdyscyplinować pracownika zarządzanie
  • jak zdyscyplinować pracownika
  • jak zdyscyplinować podwładnego
  • jak zdyscyplinowac niegrzecznego pracownika
  • dyscyplinowanie przez straszenie
Więcej w dyscyplina, pracodawca
Zostań pożądanym pracodawcą

Przyznanie nam Godła Inwestor w Kapitał Ludzki spowodowało, iż staliśmy się atrakcyjnym pracodawcą na rynku pracy – mówi Grażyna Iwańska, Dyrektor Departamentu Kadr DZ BANK Polska S.A. Program certyfikacyjny Inwestor...

Zamknij