Jakie decyzje finansowe podejmuje nowoczesny dyrektor?

W procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa można wyróżnić trzy główne obszary wyboru związane z:

 • pozyskiwaniem kapitału i kształtowaniem jego struktury,
 • alokacją kapitału, efektywnym jego wykorzystaniem wpływającym m.in. na zakres i sposób powiązania z innymi podmiotami rynku oraz strukturę aktywów,
 • zarządzaniem ryzykiem, tj. zakresem ryzyka, oceną negatywnych jego konsekwencji, możliwością i stopniem ochrony przed zmiennością podstawowych parametrów rynku, z uwzględnieniem konsekwencji szerszej ekspozycji przedsiębiorstwa na ryzyko.

Każdy z tych obszarów można rozpatrywać również w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, z wyróżnieniem działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

Decyzje operacyjne związane są ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa i jego przynależnością do konkretnej branży. W tej grupie decyzji można wyróżnić obszary wyboru niezależne od przedsiębiorstwa, wynikające z cech jego sfery realnej, wyznaczające indywidualny profil ryzyka, oraz decyzje podlegające swobodnemu kształtowaniu (np. związane z pozycją rynkową przedsiębiorstw). Decyzje operacyjne związane są głównie ze zmianą i poziomem zysku operacyjnego, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, stanu aktywów obrotowych i źródeł ich finansowania.

Wymaga to szerszych ocen w powiązaniu z pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku, polityką cen, zakresem międzynarodowej aktywności, swobody wyboru struktury produktów, z uwzględnieniem posiadanych zdolności produkcyjnych i potrzeb rynku. Nie bez znaczenia pozostaje również ekonomiczny cykl życia produktów oraz stopień uzależnienia działalności od fazy cyklu gospodarczego.

Decyzje dotyczące struktury kapitału wpływające na poziom ryzyka finansowego związane są z wyborem relacji: kapitał własny-kapitał pożyczkowy jako konsekwencji optymalizacji struktury kapitału. W tym obszarze problemem decyzyjnym jest:

 • ocena granicy opłacalności korzystania z zadłużenia, wynikającej z powiązania rentowności aktywów z kosztem kapitału obcego,
 • wybór poziomu dźwigni finansowej,
 • wybór instrumentów pozyskania kapitału i ich konsekwencji finansowych (w stanie zasobów, przychodów, kosztów, wpływów i wydatków pieniężnych),
 • wyznaczenie kosztu kapitału; jest to ten parametr decyzyjny, który reaguje na poziom ryzyka finansowego, stanowiąc równocześnie łącznik między decyzjami długoterminowymi a dochodami właścicieli.

Kolejna grupa decyzji związana jest z wyborem kierunku alokacji kapitału, z uwzględnieniem oczekiwanej stopy zwrotu i akceptowanego poziomu ryzyka.

Decyzje inwestycyjne odnoszą się głównie do kierunku rozwoju i służą realizacji przyjętych strategii rynkowych. Dotyczy to w szczególności następujących sytuacji związanych z różnym wykorzystaniem kapitału:

 • przeznaczenia kapitału na finansowanie procesów rozwojowych związanych z przyjętą strategią rozwoju przedsiębiorstwa, zwiększeniem jego konkurencyjności i utrzymaniem pozycji rynkowej;
 • przeznaczenia kapitału na realizację inwestycji finansowych, w tym powiązanie z innymi podmiotami gospodarczymi; głównym narzędziem takich decyzji może być celowa koncentracja kapitału, wyeliminowanie konkurencji, osiągnięcie efektu synergii, w tym wzrost wartości w wyniku lepszego wykorzystania zasobów łączonych firm;
 • przeznaczenia kapitału na finansowanie aktywów bieżących, poprawę płynności finansowej, zmianę strategii finansowania bieżących potrzeb przedsiębiorstwa;
 • przeznaczenia kapitału na restrukturyzację przedsiębiorstwa, w tym sanacyjne finansowanie, ograniczające skutki kryzysu finansowego.

Odrębnym kryterium podziału decyzji przedsiębiorstwa jest czynnik czasu pozwalający wyróżnić:

 • decyzje krótkoterminowe związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa i zapewniające jego przetrwanie; szczególną rolę odgrywają tu decyzje związane z kształtowaniem płynności finansowej,
 • decyzje długoterminowe (decyzje rozwojowe) dotyczące wyborów umożliwiających efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie.

Drugi obszar decyzji wymaga uwzględnienia kategorii czasu i związanej z tym zmiennej wartości pieniądza w czasie w rachunku ekonomicznym (zarówno kapitałodawcy, jak i kapitałobiorcy). Związane jest to z koniecznością wyróżnienia stopy dyskontującej przyszłe wpływy i wydatki przedsiębiorstwa, pozwalającej na uwzględnienie w wyborach:

 • oczekiwanej stopy zwrotu,
 • kosztów utraconych korzyści alternatywnych wyborów,
 • ryzyka transakcji,
 • oczekiwań inflacyjnych,
 • niejednoznaczności uzyskiwanych efektów i ponoszonych nakładów w różnych okresach.

 


Więcej informacji na temat nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa (m.in. struktury kapitału, ratingu, cyklu konwersji gotówki, obligacjach firmowych) znajdziesz w książce „Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” pod redakcją naukową Aurelii Bielawskiej (Wydawnictwo C.H. Beck, 2009). Książkę znajdziesz w księgarni www.ksiegarnia.beck.pl — wpisz w pole wyszukiwarki tytuł. Wykorzystanie za zgodą Wydawcy.


 

Ostatnie zapytania:

 • decyzje finansowe podejmowane w przedsiębiorstwie
 • decyzje operacyjne w obszarze podatkowym
 • decyzja operacyjna w firmie
 • jakie sa decyzje finansowe
 • jakie są decyzje przedsiebiorstwo
 • kryteria oceny decyzji finansowych
 • obszary decyzyjne przedsiębiorstwa
 • obszary decyzyjne w przedsiebiorstwie
 • obszary decyzyjne współczesnych przedsiębiorstw
 • obszary decyzyjne zarządzanie
Więcej w finanse, strategia
Czy outsourcing się opłaca?

Trudna sytuacja na rynku gospodarczym sprawiła, że wiele firm uważnie przygląda się strukturze kosztów, intensywnie poszukując sposobów na obniżenie wydatków funkcjonowania przedsiębiorstwa. W czasie prosperity firmy koncentrowały się na zwiększaniu...

Zamknij