Przygotowanie zawodowe a staż pracy

Czy przygotowanie zawodowe w ramach projektu PUP „Program doradczo-aktywizujący” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia” zalicza się do stażu pracy i nabycia przywilejów pracowniczych?

O ile w trakcie tego przygotowania pracownik pobierał stypendium wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia – to okres ten wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. (Na potwierdzenie tego faktu można żądać od pracownika przedstawienia zaświadczenia z urzędu pracy.) Okresu powyższego nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz do stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

 1. Przy wymiarze urlopu uwzględnia się przygotowanie zawodowe
  Okres odbywania przygotowania zawodowego, w czasie którego pobierane jest stypendium, będzie wliczany do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, lecz nie jego nabycie. Oznacza to, iż w czasie okresu odbywania przygotowania zawodowego pracownikowi nie przysługuje urlop wypoczynkowy – gdyż nie jest to stosunek pracy. Jednakże okres ten będzie wliczany przy ustalaniu wymiaru urlopu tej osoby, gdy zostanie zatrudniona w ramach stosunku pracy. Innymi słowy, przy obliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, który odbywał wcześniej przygotowanie zawodowe i pobierał stypendium w ramach projektu PUP „Program doradczo-aktywizujący”, należy ten okres doliczyć do 10-letniego stażu ogólnego pracy, od którego zależy wymiar urlopu (tj. 20 lub 26 dni).
 2. Przy nagrodzie jubileuszowej i dodatku stażowym – gdy ustali tak pracodawca
  Pracodawca prywatny nie ma obecnie obowiązku wprowadzania nagrody jubileuszowej czy dodatku stażowego. Jeżeli jednak przyzna on pracownikom w wewnętrznych przepisach płacowych (w układzie zbiorowym lub regulaminie wynagradzania) prawo do ich otrzymywania, może w dowolny sposób ustalić zasady ich obliczania i wypłaty. Co do zasady, prawo do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego pracownik nabywa po przepracowaniu okresu ustalonego w odpowiednich regulacjach obowiązujących w danym zakładzie pracy. Przy uwzględnianiu tych okresów zatrudnienia należy uwzględnić okres pobierania stypendium w czasie odbywania przygotowania zawodowego zorganizowanego przez PUP. Mimo iż w czasie przygotowania zawodowego stosunek pracy nie został nawiązany – okresy te są wliczane do okresów pracy, od których zależy m.in. prawo do nagrody jubileuszowej i dodatku stażowego.

Podstawa prawna:

 • 53 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, art. 79 ust 1 i ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001).

Autor: Maciej Stojek

Źródło: Portal kadrowy,www.portalkadrowy.pl

Kontakt: Robert Wierzbicki e-mail: RWierzbicki@wip.pl

Ostatnie zapytania:

 • czy przygotowanie zawodowe wlicza się do stażu pracy
 • czy stą zorganizowany przez firm e szkoleniową liczy sie do stażu pracowniczego
 • przygotowanie zawodowe a staż pracy
 • czy przygotowanie zawodowe liczy się do stażu pracy
 • czy kurs płatny z urzędu pracy można zaliczyć do nagrody jubileuszowej
 • stypendium przygotowanie zawodowe
 • czy zawodówka wlicza się do jubileuszu
 • przygotowanie do zawodu wlicza się do lat pracy do emerytury
 • czy szkola zawodowa z praktyka wicza sie do nagrody jubileuszowej
 • przepracowane lata staz z up
Więcej w dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa
Dla kogo nagroda jubileuszowa

Jeśli obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej nie wynika z pragmatyk służbowych, pracodawca sam decyduje, czy przyznać pracownikom prawo do takiej nagrody. Jeśli zdecyduje się na wypłatę, ma całkowitą swobodę w ustalaniu...

Zamknij