Błąd w zwolnieniu lekarskim – co zrobić?

W zwolnieniu lekarskim, które złożył pracownik, została błędnie wpisana data jego urodzenia. Co należy zrobić w takim przypadku? Zwrócić je pracownikowi do poprawy, czy wystąpić do lekarza, który to zwolnienie wystawił?

W sytuacji, w której datę urodzenia zamiast we właściwym polu wpisano w miejsce daty urodzenia osoby pozostającej pod opieką pracownika, należy zwrócić zwolnienie pracownikowi, aby przekazał je lekarzowi do poprawy. Wyjaśnijmy, że zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA będzie stanowiło podstawę wypłaty świadczeń chorobowych wówczas, gdy zostanie wystawione według zasad określonych obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Stosownie do nich zaświadczenie lekarskie wydaje:

 • lekarz,
 • lekarz dentysta,
 • starszy felczer lub
 • felczer upoważniony przez ZUS do wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Upoważnienie do wystawienia zaświadczeń lekarskich otrzymują po złożeniu pisemnego oświadczenia, że zobowiązują się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

Warto wiedzieć, że zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA jest wystawiane w trzech egzemplarzach:

 • oryginał jest przez lekarza przekazywany do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS,
 • pierwszą kopię otrzymuje ubezpieczony (służy ona do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku),
 • druga kopia pozostaje u lekarza, w dokumentacji lekarskiej pacjenta.

Zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA służące do ustalenia prawa do wynagrodzenia chorobowego zasiłku chorobowego oraz zasiłku opiekuńczego powinno zawierać zgodne ze stanem faktycznym dane:

 • pracownika, który jest niezdolny do pracy, a więc jego dane: identyfikacyjne (PESEL, NIP albo seria i numer dowodu osobistego lub paszportu), imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania;
 • o niezdolności do pracy, tj.: początek i koniec niezdolności do pracy, liczbę dni niezdolności do pracy, w przypadku zaświadczeń o niezdolności do pracy z powodu choroby także liczbę dni pobytu w szpitalu, wskazania lekarskie, kody literowe;
 • płatnika składek osoby ubezpieczonej;
 • dane zakładu służby zdrowia, w tym datę wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenie lekarskie służące do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku opiekuńczego dodatkowo powinno zawierać: datę urodzenia osoby pozostającej pod opieką oraz kod jej pokrewieństwa w stosunku do ubezpieczonego. Jeżeli dane zostały wpisane błędnie, zaświadczenie lekarskie powinno zostać poprawione przez lekarza, który je wystawił. Każda poprawka powinna być opatrzona pieczęcią i podpisem przez lekarza.

W przedstawionym przypadku, zaświadczenie lekarskie zawiera błąd, który uniemożliwia przyjęcie tego zaświadczenia jako dokumentu, na podstawie którego może być dokonana wypłata świadczeń. Wypełniona bowiem została data urodzenia osoby pozostającej pod opieką, nie wpisano natomiast daty urodzenia pracownika. Tak wypełnione zaświadczenie może budzić wątpliwości, czy powinno służyć do wypłaty świadczeń chorobowych, czy do wypłaty zasiłku opiekuńczego. Zatem, tak jak zostało powiedziane na wstępie, należy je zwrócić pracownikowi, celem dokonania poprawek przez lekarza, który je wystawił.

Ponieważ zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA jest dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń chorobowych, czyli jest wnioskiem o świadczenie, nie ma obawy, że zaświadczenie nie zostanie przez pracownika ponownie złożone.

Ponadto, jeśli pracownik zgubi zaświadczenie, to na jego wniosek lekarz, który wydał zagubione zaświadczenie, jest zobowiązany sporządzić wypis z kopii tego zaświadczenia. Wypis powinien być opatrzony pieczęcią i podpisem. Warto zaznaczyć, że może być także przyjęta kserokopia zaświadczenia lekarskiego. Należy pamiętać, że także ksero zaświadczenia musi być podpisane przez lekarza i opatrzone jego pieczęcią.

Podstawa prawna:

 • art. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
 • art. 53-55, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 65, poz. 741 ze zm.).

Autor: Agnieszka Ślązak, specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Źródło: Zeszyty Ubezpieczeń Społecznych, www.zeszytyzus.pl

Kontakt:
Robert Wierzbicki e-mail: RWierzbicki@wip.pl

Ostatnie zapytania:

 • zle wypisane zwolnienie lekarskie
 • źle wypisane l4
 • źle wypisane zwolnienie
 • błąd w zwolnieniu lekarskim
 • błąd w adresie na zwolnieniu lekarskim
 • czy można poprawić zwolnienie lekarskie
 • błędnie wystawione zwolnienie lekarskie
 • zle wystawione l4
 • błędnie wypisane zwolnienie lekarskie
 • czy błędne zwolnienie lekarskie można wysłać do lekarza
Więcej w błąd w zwolnieniu lekarskim, zus
Kosztowne zwolnienia

Średnio prawie 50 zł dniówki za każdy dzień na chorobowym. Choroby pracowników kosztowały w zeszłym roku pracodawców i budżet ponad 7,6 mld złotych. Sami przeciętnie chorowaliśmy 12 dni. Ale skorzystaliśmy...

Zamknij