Czym grozi pomyłka w świadectwie pracy?

Świadectwo pracy jest niezwykle istotnym dokumentem. Nie tylko reguluje sytuację prawną pracownika u byłego pracodawcy, ale również dostarcza nowemu niezbędnych informacji o poprzedniej sytuacji zawodowej. Warto zwrócić uwagę na to, aby nie zawierało błędów.

Jednym z najczęściej spotykanych błędów w świadectwie pracy przy zatrudnieniu na czas określony (umowa na okres próbny, na czas określony itp.) jest wpisywanie przez pracodawców (szczególnie tych mniejszych, ale nie tylko), że stosunek pracy wygasł, zamiast że został rozwiązany. Na ogół informuje się osoby posiadające takie świadectwa pracy o to, by wystąpiły o sprostowanie tego błędu. Jednak pracodawcy robią to bardzo niechętnie. Jak bardzo poważny jest to błąd? Czy osoba z takim świadectwem będzie miała problemy z ZUS -em, w urzędzie pracy itp.? Jakie jeszcze negatywne konsekwencje mogą z tego wyniknąć?

W przedstawionej sytuacji błędne wskazanie w świadectwie pracy podstawy prawnej rozwiązania umowy nie powinno raczej w znaczący sposób wpłynąć na sytuację byłego pracownika. W zakresie nabycia świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS istotny jest okres zatrudnienia, natomiast w kwestii uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych wygaśnięcie umowy o pracę oraz jej rozwiązanie z upływem okresu, na który została zawarta, wywołują takie same skutki prawne.

Ustanie stosunku pracy
Stosunek pracy może ustać na skutek rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy o pracę. Do wygaśnięcia umowy dochodzi m.in. w sytuacji śmierci pracownika, w niektórych przypadkach śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną (gdy zakład nie przechodzi na innego pracodawcę w trybie art. 231 kp), z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Również w wypadku niezgłoszenia się pracownika do zakładu w celu podjęcia pracy w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia ze służby wojskowej. Ustanie stosunku pracy w drodze wygaśnięcia umowy o pracę następuje z mocy samego prawa, na skutek zaistnienia określonych zdarzeń, z którymi przepisy wiążą taki skutek. Z tego względu strony umowy o pracę nie muszą składać żadnych oświadczeń woli, by spowodować jej ustanie.

Innym sposobem ustania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy terminowej – np. na okres próbny czy czas określony – wskutek upływu okresu, na jaki ją zawarto. W takiej sytuacji umowa rozwiązuje się na skutek zgodnej woli obu stron dotyczącej okresu jej obowiązywania, wyrażonej w momencie jej zawarcia. Automatyczne rozwiązanie umowy terminowej następuje w dniu wskazanym w jej treści. Rozwiązanie umowy w wyznaczonym terminie nie wymaga składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli o jej rozwiązaniu. Na mocy zgody obu stron można jednak przedłużyć czas trwania umowy poza termin pierwotnie przewidziany przy jej zawieraniu.

Opisane wyżej, odmienne tryby ustania stosunku pracy często są utożsamiane ze sobą, gdyż żaden z nich nie wymaga składania oświadczeń woli o zakończeniu zatrudnienia. Nie zmienia to jednak faktu, iż są to dwa odrębne sposoby ustania umowy o pracę, które nie powinny być mylone, szczególnie w świadectwie pracy.

Błędnie wskazana podstawa prawna
W przypadku, o którym mowa w pytaniu, błędne wskazanie w świadectwie pracy trybu rozwiązania umowy nie powinno wywołać niekorzystnych skutków w zakresie przyszłych uprawnień zwalnianego pracownika. Wynika to z faktu, iż zarówno ZUS, jak i urzędy pracy, co do zasady, jednakowo traktują wygaśnięcie stosunku pracy oraz jego rozwiązanie w następstwie upływu okresu, na jaki była zawarta umowa o pracę. Do nabycia uprawnień z ubezpieczenia społecznego, np. renty czy emerytury, decydujące znaczenie ma bowiem okres zatrudnienia (który może być okresem składkowym lub nieskładkowym). Do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych istotne jest natomiast, czy umowa nie uległa rozwiązaniu na mocy porozumienia stron bądź na skutek jej wypowiedzenia przez pracownika. Tylko te sytuacje negatywnie wpływają bowiem na prawo pracownika do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. W takich okolicznościach zasiłek przysługuje dopiero po upływie 90 dni od zarejestrowania, a okres jego pobierania jest odpowiednio krótszy. Przepisy Kodeksu pracy dotyczące odpraw emerytalno – rentowych również w jednakowej mierze przyznają prawo do takich odpraw wszystkim pracownikom, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Oznacza to równe traktowanie pracowników bez względu na to, czy umowa o pracę wygasła, czy też uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na jaki była zawarta.

Sprostowanie świadectwa pracy
Podanie w świadectwie pracy nieprawidłowego trybu ustania stosunku pracy upoważnia pracownika do złożenia wniosku o jego sprostowanie. W każdym przypadku błędnego wystawienia świadectwa pracy pracownik ma prawo – w ciągu 7 dni od otrzymania tego świadectwa – wystąpić do pracodawcy o jego sprostowanie. We wniosku o sprostowanie świadectwa pracownik może w szczególności domagać się zamieszczenia właściwej podstawy prawnej i prawidłowego trybu ustania stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika na piśmie o negatywnym wyniku rozpatrzenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku, albo – w razie uwzględnienia tego wniosku – wydać pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy. Jeśli pracodawca w powyższym terminie nie ustosunkuje się do wniosku albo odmówi sprostowania świadectwa pracy, pracownik może w ciągu 7 dni wnieść sprawę do sądu pracy o sprostowanie świadectwa. W razie poniesienia szkody wskutek wydania mu niewłaściwego świadectwa pracy pracownik ma także prawo żądać odszkodowania od pracodawcy. Po upływie wskazanych wyżej terminów pracownik również może domagać się sprostowania błędów w świadectwie pracy, jednak pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku złożonego po terminie.

Podstawa prawna

 • art. 30 § 1 pkt 4, art. 63, art. 63¹ § 1, art. 63² § 1, § 3, art. 66 § 1, art. 92¹ § 1, art. 97 § 2,§ 2¹, art. 99ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94),
 • art. 122 ust. 1ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416),
 • art. 71 ust. 1 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 2, pkt 3, ust. 2 pkt 2, pkt 3ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r, nr 69, poz. 415 ze zm.),
 • § 1 ust. 1a pkt 1,§ 5 ust. 1rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 282).

Autor: Ewa Dziem

Źródło: Portal kadrowy, www.portalkadrowy.pl

Kontakt:
Robert Wierzbicki e-mail: RWierzbicki@wip.pl

Ostatnie zapytania:

 • jak poprawyć błędy wświadectwie pracy
 • czym grozi sfałszowanie swiadectwa pracy
 • art 231 kodeksu pracy zaswiadczenie o zarobkach
 • okresy składkowe i nieskładkowe w świadectwie pracy w zus
 • praca na emeryturze a swiadectwo pracy po ustaniu zatrudnienia
 • Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu na który została zawarta a zasiłek dla bezrobotnych
 • śiwdećtwo praćy do zasiłku
 • skutki prawne wywołane treścią świadectwa pracy
 • swiadectwo pracy stosunek pracy ustal na wniosek pracownika
 • wypowiedzenie umowy o pracę a świadectwo pracy
Więcej w sprostowanie świadectwa pracy, świadectwo pracy
Jakie obowiązki ma szef, gdy pracownik odchodzi z firmy

Nawet natychmiastowe odejście pracownika z firmy nie oznacza, że pracodawcy ubywa obowiązków. Przede wszystkim musi pamiętać o rozliczeniu urlopu wypoczynkowego, a ponadto o prawidłowym wydaniu dokumentów pracowniczych. Z własnej woli...

Zamknij