Spotkanie 17 maja 2007 r.

Majowe spotkanie ASTD Global Network Poland poświęcone było tematyce kształtowania profesjonalnych postaw na rynku szkoleń. Wprowadzenie w dyskusję zostało zaprezentowane przez Grzegorza Filipowicza z firmy szkoleniowej Profirma. W trakcie dyskusji uczestnicy starali się zdefiniować pojęcia jakości oraz profesjonalizmu szkoleń, jak również szukali uzasadnienia dla ich wyceny. Punktem wyjściowym debaty stało się pytanie o to, czy szkolenie jest towarem? Zastanawiano się, jak można uzasadnić jego cenę oraz w jaki sposób określić istotę usługi szkoleniowej? Dyskutanci doszli do wniosku, że cena szkolenia związana jest przede wszystkim z: 1. osobistymi predyspozycjami trenera, tj. jego doświadczeniem, sprawnością w przekazywaniu wiedzy; 2. sytuacją rynkową, a głównie relacją podaży do popytu na szkolenia (istnieje moda na szkolenia, są pożądanym towarem luksusowym); 3. danymi okolicznościami, m.in. budżetem szkoleniobiorcy, zaangażowaniem firmy szkoleniowej, prestiżem klienta, zdolnościami negocjacyjnymi itp.; Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na trudności w oszacowaniu rzeczywistej wartości szkolenia, co związane jest z problemem oceny efektywności. Istotę usługi szkoleniowej określono jako: 1. transfer wiedzy 2. nabycie praktycznych umiejętności 3. inne wartości dodane, takie jak integracja, osoba trenera czy też formalne potwierdzenie odbycia szkolenia Podkreślano jednak fakt, że dla każdego szkoleniobiorcy ważny może być inny aspekt szkolenia, ponieważ zaspokaja ono różnorodne potrzeby. Istnieje też rozbieżność oczekiwań szkolonych pracowników i ich przełożonych, co może mieć przełożenie na niewłaściwy dobór szkolenia. Poruszono również kwestię oceny szkolenia. Postawiono tezę, że pozytywna ocena zależy przede wszystkim od subiektywnych czynników – odmiennych dla trenera, uczestników i ich pracodawców. Z kolei zadowolenie ze szkolenia niekoniecznie jest związane z jego rzeczywistą wartością. Za przykład posłużyli tu trenerzy, którzy budując dobre relacje z uczestnikami, zyskują ich pozytywne opinie – pomimo znikomego efektu edukacyjnego. Zastanawiano się też, jaki cel szkolenia powinien być określony w umowie: fakt przeprowadzenia szkolenia, rozwój kompetencji, zwiększenie efektywności pracowników czy rozwiązanie danego problemu? Okazało się, że mimo iż najczęstszym celem szkolenia okazuje się jedynie jego realizacja, to pożądane wydaje się wymaganie przez szkoleniobiorcę osiągnięcia konkretnych rezultatów na poziomie zmiany w firmie klienta. Motywuje to firmy szkoleniowe do rzetelności i zwiększenia zaangażowania w przeprowadzanie szkolenia. Istotnym punktem dyskusji okazało się zagadnienie oceny profesjonalizmu szkoleniowców. Zauważono, że brak tu jest obiektywnych wyznaczników. Licencje i rekomendacje nie spełniają swojego zadania, trudne jest również oszacowanie efektów szkolenia. Istnieje więc konieczność bezpośredniego dotarcia do działów HR i kształtowania rynku. Wsparcie dla działów HR powinno koncentrować się na: 1. edukacji 2. upowszechnianiu licencji 3. wprowadzaniu norm etycznych Dyskutanci byli zgodni co do tego, że licencje nadawać należy nie firmom szkoleniowym, a samym trenerom. Powinny one stanowić gwarancję pewnego, gwarantowanego i minimalnego poziomu kwalifikacji, umiejętności oraz sposobu działania. Najistotniejszym czynnikiem kształtującym rynek HR ma stać się edukacja. Edukować należy poprzez bezpośrednie relacje i stawianie wysokich wymagań zarówno klientom, jak i firmom szkoleniowym oraz trenerom. Konieczne jest przekazywanie młodym pracownikom HR wiedzy praktycznej, a nie tylko teoretycznej. Propozycją dla tych doświadczonych mogą być natomiast szkolenia finansowane z EFS-u. Uczestnicy dyskusji znacząco podkreślili doniosłość oraz potrzebę edukowania, pomimo czasochłonności i trudności jakie z sobą ten proces niesie. Postawiono tezę, iż profesjonalizm firm szkoleniowych przejawia się między innymi we współpracy z uczelniami. Zajęcia z żądnymi wiedzy i dociekliwymi studentami stawiają przed trenerami nowe wyzwania – a przez to ich rozwijają ich warsztat trenerski. Przy tej okazji pojawił się pomysł zaangażowania Stowarzyszenia ASTD we współpracę ze szkołami wyższymi. Forma tej współpracy zapewne zostanie określona na przyszłych spotkaniach Stowarzyszenia.

Więcej w astd, notatka
UNLOCK THE KNOWLEDGE …

UNLOCK THE KNOWLEDGE, czyli ODBLOKUJ WIEDZĘ …. - takie hasło przyświecało Konferencji American Society for Training and Development (ASTD), która odbyła się w dniach 3 – 6 czerwca 2007 w...

Zamknij