Petent czy klient?

Urząd jest specyficzną instytucją, której zadaniem jest miedzy innymi zarządzanie, tworzenie regulacji prawnych, egzekwowanie i współpraca z mieszkańcami gminy, powiatu itd. Z drugiej strony, pracownicy urzędu i sama instytucja utrzymywana jest z podatków, a więc pieniędzy zarobionych przez podatników. Dlatego też, można uznać, iż w pewnym sensie urzędy, szkoły państwowe (gminne) itp. należą do sektora usług. Oczywiście – z wyboru obywateli – urzędnicy posiadają władzę decyzyjną – ale w prawidłowym modelu – tylko w porozumieniu z obywatelami i za ich zgodą oraz z wykorzystaniem konsultacji, wieców i referendów.

Petent to tak na prawdę klient

Osoba udająca się do urzędu w celu załatwienia konkretnej sprawy lub zasięgnięcia informacji jest klientem, który (z racji płacenia podatków) nabył taką usługę – znajdującą się w jednym pakiecie wraz między innymi z np. zarządzaniem majątkiem gminy, dbałością o jakość dróg, dbałością o poziom oświaty, przedszkola itp. Dlatego też słuszne jest traktowanie go, jak klienta – ze wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy. Bardzo wiele urzędów w naszym kraju podejmuje taką strategi działania – co nie tylko przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku samego urzędu, ale także przekłada się także na postrzeganie całego środowiska związanego z administracja samorządową, gminną itd. Doba opinia rozciąga się też poza gminę czy powiat i przyciąga inwestorów a także nowych mieszkańców – ponieważ każdy szuka przyjaznego miejsca do mieszkania, pracy czy prowadzenia biznesu.

Życzliwość, kompetencja, zaangażowanie

Z punktu widzenia klienta, najważniejszymi wyznacznikami sposobu, w jaki władze i pracownicy administracji traktują jego oraz problemy, z którymi się boryka, jest przede wszystkim życzliwość, kompetencja, zaangażowanie, szybkie i terminowe załatwianie spraw oraz profesjonalne i życzliwe podejście do wad i reklamacji. Bardzo ważnym wyznacznikiem pozytywnego podejścia do mieszkańców danej gminy/województwa jest także transparentność działań w takich kwestiach, jak tworzenie i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego, pozwoleń na nowe inwestycje (ze szczególnym wskazaniem inwestycji uciążliwych), częste konsultacje i podejmowanie decyzji zgodnych z wolą mieszkańców. Te wszystkie czynniki świadczą o służebnym wobec społeczności lokalnych charakterze urzędów i ich zaangażowaniu w poprawę warunków życia i tworzenie możliwości rozwoju z pełnym uwzględnieniem opinii obywateli.

Czynniki negatywne

Negatywnymi czynnikami, które powodują postrzeganie urzędów i ich pracowników, jako instytucji stojących ponad interesami społeczności i realizującymi swoje własne, niejasne priorytety jest przede wszystkim – podejmowanie ważnych decyzji z pominięciem konsultacji społecznych lub bez uwzględniania ich wyników, częściowa lub/i nierzetelna informacja o planach dotyczących zmian, inwestycji, zamierzeń lub działanie metoda faktów dokonanych, niekompetentna obsługa, trudności w zasięgnięciu informacji, otrzymaniu planów itp.

Ostatnie zapytania:

  • petent
  • klient w urzędzie
  • kto to jest petent
  • klient urzedu
  • klient czy petent
  • petent a klient
  • petent czy klient
  • Co to jest petent
  • petent w urzędzie
  • klienci urzędu
Więcej w klient, petent
Godła Firma Przyjazna Klientowi przyznane

15 marca 2010r, w czasie uroczystej Gali towarzyszącej Kongresowi Sprzedaż zostały wręczone prestiżowe Certyfikaty Programu Firma Przyjazna Klientowi. Szesnastu nowych Laureatów może od dzisiaj posługiwać się przyznanym Godłem przez okres...

Zamknij