Promocja aktywizacji zawodowej mieszkańców

Władze gminy mogą dać zielone światło wielu programom aktywizacji zawodowej mieszkańców. Mogą to być programy dotyczące osób bezrobotnych ale również osób pracujących pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje, zmienić zawód i poziom dochodów.

Jednym z najbardziej palących problemów społecznych w każdej niemal gminie, jest problem aktywizacji zawodowej absolwentów i bezrobotnych. W tym ostatnim przypadku nierzadko zdarza się, iż bezrobocie jest problemem występującym jednocześnie wraz z alkoholizmem w  rodzinie.

Aktywizacja zawodowa w gminach
Celem programów gminnych aktywizacji zawodowej bezrobotnych jest ograniczenie bezrobocia oraz przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia długotrwałego. W ramach tego typu programów realizowane są takie cele, jak wspieranie i promocja przedsiębiorczości (patrz artykuł „Pobudzanie inicjatyw gospodarczych”), wsparcie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (realizowana np. przez Powiatowe Urzędy Pracy).

Programy i szkolenia
Władze gminne mają możliwość uruchamiania odpowiednich programów, szkoleń, seminariów itp., skierowanych do osób potrzebujących takiego wsparcia. Dzięki takim programom można nie tylko poprawić byt poszczególnych osób ale również przerwać np. łańcuch bezrobocia dziedziczonego czy zmniejszyć zasięg oddziaływania bezrobocia strukturalnego. Programy aktywizacji zawodowej mieszkańców obejmują szerokie spektrum działań skierowanych w stosunku do osób bezrobotnych, takich jak warsztaty psychologiczne, szkolenia w zakresie pozyskiwania środków  na rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz kursy zawodowe.

Warsztaty psychologiczne
W przypadku osób bezrobotnych bardzo ważnym etapem prowadzącym w kierunku aktywizacji zawodowej są warsztaty psychologiczne. Podczas takich spotkań psycholog i uczestnicy warsztatów pracują wspólnie nad takimi zagadnieniami, jak podniesienie poczucia własnej wartości, wspieranie budowania własnej samodzielności, znajdowanie rozwiązań konfliktów rodzinnych prowadzących do utraty poczucia kontroli i umiejętności podejmowania działań zawodowych, budowanie wsparcia wewnętrznego, określania priorytetów i nauka stawiania celów życiowych. Warsztaty są bardzo pomocne w przypadku osób, które przez długi czas przebywały a zasiłku dla bezrobotnych oraz pozostają pod opieką ośrodków opieki społecznej. zajęcia warsztatowe są także doskonałym wsparciem dla osób, które właśnie utraciły pracę i są w np. stanie   zagrażającym depresją lub po prostu nastąpił u nich gwałtowny spadek poczucia własnej wartości oraz pojawiły się silne wątpliwości co do własnych możliwości i umiejętności zawodowych.

Szkolenia zawodowe
Szkolenia zawodowe dają możliwość wejścia z nowa atrakcyjną ofertą na rynek pracy osobom, które, bądź to utraciły pracę, bądź to były długo bezrobotne. Zdobycie nowych umiejętności, potwierdzonych odpowiednimi dyplomami lub certyfikatami znacznie podwyższa samoocenę, zachęca do działania oraz pozwala na nowy start na rynku pracy.

Więcej w aktywizacja zawodowa, biznes w gminie
Zalety archiwizacji danych

Każdy użytkownik korzystający z rozwiązań systemowych SAP na pewno wielokrotnie zadawał sobie pytania: dlaczego mój system tak wolno pracuje? Dlaczego wczorajsza operacja/transakcja przebiegała szybciej? Odpowiedzią na postawione pytania może być...

Zamknij