Skąd środki na założenie prywatnej szkoły

Prywatna placówka oświatowa może starać się o wsparcie samorządu lokalnego lub pieniądze na określone cele z funduszy unijnych.

Dotacje z budżetu gminy lub powiatu

Niepubliczne szkoły otrzymują dotację z budżetu gminy lub powiatu, w zależności od typu placówki. Szkoły podstawowe i gimnazja zwykłe uzyskują wsparcie finansowe z gminy. Natomiast prywatne szkoły podstawowe specjalne i gimnazja specjalne, szkoły artystyczne i szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu powiatu. Subwencje te przysługują w wysokości nie niższej niż 50 proc. ustalonych w budżecie gminy lub powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia.
Warunkiem uzyskania dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą placówkę niepubliczną właściwemu do udzielania dotacji organowi planowanej liczby uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
Szkoły i placówki niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły lub placówki mają prawo do zwolnień z podatków i opłat z tytułu odpowiednio: zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych.

Pieniądze unijne

Placówki oświatowe jak szkoły i przedszkola mogą uzyskać także środki z funduszy Unii Europejskiej. Są to przeważnie pieniądze na przeprowadzenie konkretnych inwestycji w danej placówce.
I tak, na dofinansowanie projektów związanych z przebudową systemów grzewczych, zakładaniem klimatyzacji i oświetlenia energooszczędnego oraz ocieplaniem budynków szkół i przedszkoli mogą się ubiegać w ramach działania 9.3 – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Placówki oświatowe (w tym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz przedszkola) mogą też otrzymać środki na rozbudowę, modernizację oraz informatyzację. Unijne wsparcie w tym zakresie zapewniają Regionalne Programy Operacyjne, dzięki którym możliwe jest finansowanie nie tylko zakupu wyposażenia do szkół, ale też pomoc dla takich inwestycji jak: budowa, rozbudowa i modernizacja budynków szkolnych.
Istnieje też możliwość pozyskania dotacji unijnych na uruchomienie przedszkola ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej). Wsparcie uzyskują projekty przewidujące tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym także realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich), wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienia personelu, a także projekty na prowadzenie kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną.

Ostatnie zapytania:

  • jak załozyc szkołe
  • jak otworzyć prywatną szkołę
  • jak otworzyc prywatna szkole
  • jak założyć prywatną szkołę
  • jak założyć własną szkołę
  • jak otworzyć szkołę podstawową
  • jak założyć szkołę prywatną
  • dotacja dla gopr z budżetu powiatu
  • zakładanie prywatnej szkoły
  • prywatne gimnazja dotacje
Więcej w prawo pracy, świąteczna sobota
Dyskryminacja w pracy – nowe ograniczenie

Wraz z początkiem 2011 r. prawo zaczęło lepiej chronić przed dyskryminacją osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. 1 stycznia weszła w życie ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w...

Zamknij