Marża czy narzut?

Dodatkowego kłopotu nastręcza fakt, że często mylą oni marżę z narzutem. Postaramy się poniżej wyjaśnić, na czym polega różnica.

Marżą nazywamy określony procentem zysk handlowca w odniesieniu do sprzedaży netto. Zysk można zwiększyć przez wytworzenie dodatkowego przychodu ze sprzedaży lub obniżenie kosztów. Handlowcy rozumieją marżę najczęściej jako zysk zrealizowany na danej grupie, linii towarów lub danym towarze, ale także jako średnią marżę sklepu.

Marżę zysku netto oblicza się, dzieląc zysk netto przez przychód ze sprzedaży netto. Marżę zysku brutto oblicza się, dzieląc zysk brutto przez przychód ze sprzedaży netto. Marża stanowi, więc część zysku handlowca, który zawarty jest w cenie detalicznej.

Marża zysku

… pozwala ocenić efektywność firmy handlowej oraz świadczy o finansowym sukcesie firmy. Pokazuje zdolność firmy do wytwarzania zysku przy różnych rozmiarach sprzedaży.

W praktyce w handlu wyróżnia się także tzw. marżę surową, czyli nie obarczoną kosztami stałymi działalności firmy handlowej. Handlowcy często określają marżę surową jako zysk surowy. Oczywiście z punktu widzenia handlowca najlepiej jest, jeśli potrafi sprzedać towar z wysoką marżą, wówczas wypracowuje wysoki zysk. W realiach polskiej gospodarki rynek wymusza ciągły spadek marży kosztem zmniejszania zysku handlowca.
Przyczyn obniżania się marży wielu ekonomistów upatruje w rosnących kosztach zakupu i funkcjonowania przedsiębiorstw, a także w rosnącej konkurencji i zubożeniu części społeczeństwa.

Z kolei narzut jest to stopa zysku handlowca

… wyrażona procentem do kosztów lub ceny dobra bądź usługi. Narzuty stosowane są zwykle w przemyśle, gdy producent dolicza do całkowitych kosztów produktu określony procent zysku. W handlu występują zazwyczaj narzuty na ceny, np. w supermarketach 20 proc. na produkty piekarnicze.
Generalnie narzuty są wyższe w przypadku dóbr występujących sezonowo, na towarach niestandardowych, markowych, o długim cyklu sprzedaży, o wysokich kosztach magazynowania i sprzedaży oraz tych, na które popyt jest nieelastyczny.

Metoda narzutu na koszty ma szereg wad. Nie uwzględnia aktualnego popytu, postrzeganej wartości i konkurencji, więc nie prowadzi do optymalnego poziomu cen. Cena ustalona tą metodą funkcjonuje zadowalająco tylko wtedy, gdy firma generuje odpowiednio dużą sprzedaż. Wciąż jednak metoda ta jest pozostaje popularna, bo handlowcy dysponują raczek informacjami na temat kosztów niż popytu, łatwo jest ustalić cen detaliczną i oceni zysk konkurencji.

Kształtowanie cen

oparte na tym sposobie (kalkulacji „koszt plus”) powoduje, że narzuty nie są schematycznie ujednolicone. Oto kilka reguł dla tego rodzaju różnicowania:
–    stawka narzutu powinna być tym wyższa, im niższa jest bezwzględna cena;
–    stawka narzutu powinna być tym niższa, im wyższe jest tempo obrotów dla produktów, których ceny odbierane są szczególnie emocjonalnie przez konsumentów (jak chleb, mleko, masło itd.);
–    stawki narzutów powinny być bardzo niskie w przypadku towarów masowych narzuty powinny być niższe niż przy „rarytasach”;
–    stawki narzutów powinny orientować się na konkurencję.

Naliczanie marży procentowej
((Cs-Ch)/ Cs) * 100 %
Naliczanie narzutu:
((Cs-Ch)/Ch)* 100%

gdzie Cs – to cena sprzedaży, Ch – cena hurtowa

Ostatnie zapytania:

  • marza
  • marża a narzut
  • narzut
  • narzut a marża
  • marża w stu
  • co to jest narzut
  • jak ustalić jaką marżę stosowała firma
  • jak naliczać marże na towary
  • narzut cenowy
  • czym się różni marża od narzutu
Więcej w cena, marża
Negocjacje w obronie ceny

Cena to nie Częstochowa i wcale nie musimy jej bronić. Myśląc o jakiejkolwiek obronie, stawiamy się w pozycji ofiary, własnych cen. Udając się na spotkanie, nastawiamy się wtedy głównie na...

Zamknij