Jak urządzić gabinet kosmetyczny zgodnie z wymaganiami sanepidu?

Budynet
Gabinet powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu.

Wejście

 • może być wspólne dla wszystkich użytkowników budynku i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej,
 • nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi.

Pomieszczenia
Pomieszczenia w gabinecie, w których są świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą takie rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń i sprzętu, które zapewni właściwe świadczenie usług.

Powinniśmy wyodrębnić:

 • pomieszczenia, w których są świadczone usługi,
 • szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług,
 • pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w gabinecie,
 • pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,
 • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny;
 • miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.

Zabiegi na ciało
W zakładach kosmetycznych, w których stosuje się preparaty kosmetyczne powodujące zewnętrzne zanieczyszczenie ciała, wydziela się łazienkę wyposażoną w natrysk, miskę ustępową oraz umywalkę, dostępną bezpośrednio z pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.

Pedicure
W gabinecie, w którym są świadczone usługi w zakresie pedicure, wydziela się stanowisko o powierzchni co najmniej 6m2, odizolowane od innych stanowisk. Wyposaża się je w:

 • brodzik do moczenia nóg z bieżącą ciepłą i zimną wodą,
 • przenośny brodzik do moczenia nóg, który myje się i dezynfekuje po każdym użyciu.

Szatnie
W gabinetach odnowy biologicznej, w których znajdują się pomieszczenia do ćwiczeń fizycznych, masażu wodnego lub sauny, wydziela się szatnie, wyposażone w pomieszczenia do przechowywania odzieży, natrysk, umywalkę i ustęp. Powierzchnię w pomieszczeniu do przechowywania odzieży dostosowuje się do maksymalnej liczby osób korzystających z usług świadczonych w zakładzie, przy czym powierzchnia ta powinna wynosić nie mniej niż 0,5 m2 wolnej powierzchni podłogi na osobę. W pomieszczeniu takim powinny znajdować się miejsca do siedzenia,szafki lub wieszaki na odzież, oddzielne dla każdego korzystającego z usług świadczonych w gabinecie.

W drugiej części szatni musi się znaleźć:

 • 1 natrysk dla 10 osób,
 • 1 umywalka dla 10 osób,
 • 1 ustęp.

W przypadku zorganizowania wspólnych ćwiczeń dla kobiet i mężczyzn, wydziela się osobne szatnie dla kobiet i mężczyzn. Dopuszcza się zorganizowanie wspólnego pomieszczenia do przechowywania odzieży, w przypadku wydzielenia co najmniej jednej kabiny do przebierania.

Solarium
W pomieszczeniu solarium, masaży mokrych oraz w pomieszczeniach, w których znajdują się natryski i łaźnie parowe instaluje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, podciśnieniową.

Urządzenie do opalania oraz stanowisko do masażu suchego umieszcza się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, osłoniętym ściankami o wysokości co najmniej 2 m.

Pomieszczenie takie wyposaża się w:

 • zasobnik z ręcznikami jednorazowego użytku,
 • środki dezynfekcyjne,
 • szafkę lub wieszak na odzież osób korzystających z usług.

W solarium umieszcza się łóżka lub kabiny do opalania wyposażone w nawiew powietrza i regulację ich parametrów. Łóżko lub kabinę do opalania po każdym użyciu dezynfekuje się, a informację o wykonaniu tej czynności umieszcza się w widocznym miejscu.

Zabiegi wodne i masaż
Osoby korzystające z masażu wodnego, łaźni parowych i natrysków powinny posiadać ochraniacze na stopy. W pomieszczeniu masażu wodnego, łaźni parowej i w pomieszczeniu natrysków instaluje się wpusty podłogowe oraz zawory ze złączką do węża. Przepływ wody dla jednego sitka natryskowego powinien wynosić, co najmniej 40 l na osobę. W pomieszczeniu masażu przy stanowisku do masażu instaluje się umywalkę, dozownik mydła w płynie oraz umieszcza się ręczniki jednorazowego użytku.

Sauny
Osobom korzystającym z sauny zapewnia się oddzielne przebieralnie. W gabinecie, w którym znajdują się pomieszczenia sauny wydziela się pomieszczenie, składające się, z co najmniej jednego natrysku, umywalki i ustępu. Dopuszcza się korzystanie z innych przebieralni i zespołów sanitarnych, jeżeli znajdują się w sąsiedztwie sauny.

Miejsce do wypoczynku
W gabinecie odnowy biologicznej organizuje się pomieszczenie lub miejsce do wypoczynku dla osób korzystających z usług tego gabinetu. W pomieszczeniu do wypoczynku przy saunie zapewnia się, co najmniej 2 wymiany powietrza na godzinę.

Gabinety jednostanowiskowe
W gabinecie jednostanowiskowym miejsce do spożywania posiłków przez osoby zatrudnione w gabinecie i przechowywania odzieży może znajdować się w wydzielonej części pomieszczenia, w którym są świadczone usługi.

Odpady
W gabinecie ustala się instrukcję postępowania z odpadami. Odpady powinny być gromadzone w pojemnikach zamykanych, zaopatrzonych w worki foliowe. Pojemniki, takie umieszcza się w każdym pomieszczeniu gabinetu, w którym są świadczone usługi. Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami, gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub w workach foliowych.

Higiena

 • ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków dezynfekcyjnych,
 • gabinet powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody,
 • do gabinetu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody,
 • ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, są odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.

Pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości wyposaża się w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew, z tym że w gabinetach, w których znajdują się nie więcej niż 3 stanowiska dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża oraz wpust podłogowy z syfonem.

W przypadku gabinetu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu, dopuszcza się korzystanie z ustępu znajdującego się w innej części budynku lub lokalu, w odległości nie większej niż 75 m od gabinetu, jeżeli dojście do tego ustępu odbywa się drogami komunikacji wewnętrznej.

Bielizna i odzież robocza

 • szatnie dla osób zatrudnionych w zakładzie wyposaża się w szafki, w których po odpowiednim oznakowaniu przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub ochronną,
 • brudną bieliznę oraz odzież roboczą lub ochronną przechowuje się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, w przeznaczonych do tego celu, zamkniętych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach, które po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza gabinet,
 • pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej powinno odbywać się poza gabinetem,
 • dopuszcza się pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej w gabinecie, jeżeli posiada on odrębne pomieszczenie na pralnię, spełniające wymagania określone w przepisach o warunkach technicznych budynków.

W gabinecie dopuszcza się:

 • sprzedaż kosmetyków, w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu,
 • podawanie lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Niedopuszczalne jest:

 • palenie w gabinecie wyrobów tytoniowych poza miejscami wyraźnie wyodrębnionymi w tym celu,
 • wprowadzanie zwierząt do gabinetu.

Procedura zgłaszania gabinetu do odbioru

Na koniec kilka informacji, które będą nam potrzebne, jeśli będziemy chcieli zgłosić przygotowany zgodnie z rozporządzeniem lokal do odbioru sanitarnego. W celu zgłoszenia lokalu do odbioru sanitarnego, w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, należy złożyć podanie zawierające:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa firmy i jej siedziba, nr telefonu kontaktowego),
 • adres oraz dokładne przeznaczenie (zakres usług) przedmiotowego lokalu,
 • planowaną liczbę zatrudnionych osób.

Jednocześnie załączamy lub okazujemy w trakcie odbioru sanitarnego następujące dokumenty:

 • projekt technologiczny lokalu uzgodniony pod względem wymagań sanitarno-higienicznych,
 • prawidłowy wynik bakteriologicznego badania wody w przypadku podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej lub prawidłowy wynik bakteriologicznego i fizykochemicznego badania wody w przypadku korzystania z własnego ujęcia (studnia),
 • pomiar skuteczności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach WC,
 • protokół kominiarski stwierdzający drożność przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej,
 • protokół natężenia oświetlenia w przypadku zatrudniania pracowników,
 • umowa na wywóz odpadów,
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu,
 • książeczka kontroli sanitarnej,
 • NIP, REGON, wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Artykuł zamieszczono dzięki uprzejmości: SCIENTIFIC BEAUTY Serwis Kosmetologiczny Kosmetologia.com.pl.

Ostatnie zapytania:

 • gabinet kosmetyczny wymogi sanepidu
 • kosmetologii zlokalizowanego
 • wymogi sanepidu gabinet kosmetyczny
 • wymogi sanepidu salon kosmetyczny
 • wymogi sanepidu gabinet kosmetyczny 2016
 • salon kosmetyczny w domu wymogi
 • wymogi otwarcia salonu kosmetycznego
 • wymogi gabinetu kosmetologicznego
 • jak powinien być wyposażony salon kosmetyczny
 • wymogi dla lokalu gabnet kosmetyczny
Więcej w gabinet kosmetyczny, sanepid
Na powiadomienie inspekcji pracy i sanepidu masz 30 dni

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek powiadomić inspekcję pracy i sanepid o jej rodzaju, zakresie i miejscu jej prowadzenia. Obecnie obowiązek ten, którego źródłem jest art. 209 § 1 kodeksu...

Zamknij