Ile zarabia się w transporcie, logistyce i spedycji?

W 2008 roku co czwarty specjalista ds. logistyki zarabiał powyżej 4 800 PLN miesięcznie. Oprócz wynagrodzenia podstawowego logistykom i spedytorom często przysługiwały telefon komórkowy oraz bezpłatna opieka medyczna. W całej branży, najwyższe zarobki mieli ci, którzy pracowali w Warszawie oraz zatrudnieni w firmach zagranicznych.

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2008 pokazało, że w transporcie, logistyce, komunikacji i spedycji najniżej opłacano pracowników szeregowych. Co dziesiąty zatrudniony na tym szczeblu zarabiał miesięcznie poniżej 1 500 PLN. Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła 3 400 PLN, a starszych specjalistów 4 000 PLN. Nie widać było zbyt dużych różnic w zarobkach kierownika małego zespołu (2-10 osób) oraz kierownika zespołu powyżej 11 osób. Najwyższe wynagrodzenia w branży otrzymywali dyrektorzy. Zarabiali oni bowiem ponad dwukrotnie więcej niż kierownicy.

 

 

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

 

Ważnym składnikiem całkowitego wynagrodzenia w branży była premia. Z danych wynika, że jej udział w comiesięcznych zarobkach nie był mocno zróżnicowany pomiędzy szczeblami. Najwyższą premię otrzymywali dyrektorzy, dla których stanowiła ona 20% całkowitych dochodów.

Zdecydowanie najlepiej wiodło się w 2008 roku pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z logistyką. Specjaliści ds. logistyki zarabiali na poziomie 3 500 PLN. Kierownicy ds. logistyki mieli płace o 88% wyższe. Najlepiej wynagradzane były natomiast osoby zajmujące stanowisko dyrektora ds. logistyki. Połowa z nich zarabiała bowiem pomiędzy 10 000 PLN a 21 500 PLN.

 

 

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

 

Ważnym elementem wynagradzania pracowników logistyki, transportu, spedycji i komunikacji w 2008 roku były wszelkiego rodzaju świadczenia dodatkowe. Zdecydowanie najpopularniejszym dodatkiem, niezależnie od szczebla, był telefon komórkowy. Przysługiwał on co piątemu pracownikowi szeregowemu i 86% dyrektorów. Na wszystkich poziomach zarządzania, firmy dość często decydowały się na wynagradzanie pracowników w postaci bezpłatnej opieki medycznej, czy zapewniały dodatkowe ubezpieczenie.

 

 

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

 

Niewątpliwie jednym z ważniejszych czynników decydujących o wysokości wynagrodzeń w logistyce, transporcie, komunikacji i spedycji była wielkość firmy. Ogólna tendencja była taka, że im większe przedsiębiorstwo, tym wyższy poziom płacy na poszczególnych szczeblach. Najwyższe różnice w płacach, pomiędzy różnej wielkości firmami. widać było w przypadku szczebla dyrektora. W małych przedsiębiorstwach zarabiali oni bowiem zaledwie połowę tego, co osoby na tym poziomie w dużych podmiotach.

Płace w branży różniły się również w zależności od tego czy pracownik zatrudniony był w firmie prywatnej czy państwowej. Dane pokazują, że prywatne podmioty płaciły w 2008 roku lepiej niż państwowe. W przypadku specjalistów różnica w medianie comiesięcznej pensji wyniosła 130 PLN.

Wysokość wynagrodzeń pracowników transportu, logistyków i spedytorów była w 2008 roku również związana z rodzajem kapitału jaki dominował w firmie. Widać było wyraźnie, że firmy zagraniczne płaciły lepiej niż polskie. Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach z przewagą obcego kapitału zarabiali o 21% więcej niż osoby na tym szczeblu w podmiotach z dominującym kapitałem polskim. W przypadku specjalistów, dysproporcja ta wynosiła 24%, a wśród kierowników już 40%.

Wykres 1. Mediana wynagrodzeń na poszczególnych szczeblach w firmach z określonym rodzajem dominującego kapitału

 

 

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2008 roku

Tradycyjnie już poziom wynagrodzeń różnił się pomiędzy poszczególnymi regionami kraju. Niekwestionowanym liderem pod względem wysokości płac na każdym szczeblu był region mazowiecki. Pracownicy szeregowi zarabiali tu o ok. 22% więcej niż w północno- i południowo-zachodniej części kraju. Największe różnice wynagrodzeń w ujęciu regionalnym widać było na szczeblu kierowników. W okolicach Warszawy ich wynagrodzenia były o ok. 37% wyższe niż w regionie północno- i południowo-zachodnim i aż o 59% wyższe niż na wschodzie Polski.

 

 

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

 

Kolejnym ważnym aspektem wpływającym na poziom płacy w branży logistycznej, transportowej, komunikacyjnej i spedycyjnej był poziom wykształcenia. Generalnie widać było zależność, że im wyższy poziom wyedukowania, tym lepsza płaca. Nie dotyczyło to jednak szczebli szeregowych. Tutaj bowiem jedynie posiadanie wykształcenia wyższego dawało istotnie wyższe zarobki. Wśród specjalistów i kierowników tytuł magistra gwarantował najwyższy poziom miesięcznych dochodów. Mediana płac osób z takim wykształceniem wyniosła odpowiednio 3 800 PLN i 5 500 PLN. Najwyższe wynagrodzenia w branży mieli dyrektorzy, którzy ukończyli studia wyższe. Co czwarty z nich zarabiał bowiem ponad 19 350 PLN.

Duży wpływ na płace w logistyce, transporcie, komunikacji i spedycji miał ponadto stopień znajomości języka angielskiego. Na każdym szczeblu widać było tendencję, że im bieglej opanowany angielski tym wyższy poziom comiesięcznych wynagrodzeń. Dane pokazują, że wpływała istotnie na wynagrodzenia w przypadku kierowników. Na tym szczeblu mediana płacy tych, którzy opanowali go w stopniu bardzo dobrym była o 41% wyższa niż w przypadku znających go słabo. Wśród specjalistów różnica ta wyniosła 34%, a najniższa była na szczeblu pracownika szeregowego (17%).

Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na zarobki w kontekście stażu pracy. Mediana płac pracowników szeregowych była najwyższa przy stażu pracy wynoszącym 6-8 lat (2 750 PLN). Podobnie było w przypadku specjalistów. Dla osób z takim doświadczeniem, miesięczne zarobki ustalono na poziomie 4 100 PLN. Wśród kierowników, najwyższe dochody osiągali pracownicy ze stażem pracy 11-15 lat (6 000 PLN).

Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl

Ostatnie zapytania:

  • spedytor zarobki
  • ile zarabia spedytor
  • zarobki w transporcie
  • ele zarabia spedytor morski
  • wynagrodzeia eko-okna specjalista ds transportu
  • spedytor a logistyk
  • logistyk a spedytor
  • spedycja morska zarobki
  • transport spedycja zarobki
  • ile zarabia logistyk
Przeczytaj poprzedni wpis:
Studencie, sprawdź swoje kompetencje!

Krok do Kariery to program stażowy, w którym masz szansę dostać się na staż do wymarzonej firmy i sprawdzić, czy pasujesz kompetencyjnie do stanowiska pracy, na które aplikujesz. Dowiesz się,...

Zamknij