Sztuka motywacji

Motyw to powód robienia czegoś. Motywacja zajmuje się czynnikami wpływającymi na ludzi, by zachowywali się w określony sposób.

Często wymienia się trzy elementy składające się na motywację:

 • kierunek – czyli to, co stara się zrobić określona osoba
 • wysiłek – czyli jak bardzo się stara
 • wytrwałość – jak długo się stara

Motywowanie polega na takim wpływaniu na innych, by poruszali się w pożądanym przez nas kierunku. Motywację można opisać jako zachowanie ukierunkowane na cel. Ludzie są motywowani, gdy spodziewają się, że ich postępowanie doprowadzi ich do osiągnięcia celu i cenionej nagrody. Cenionej, czyli takiej, która zaspokoi ich potrzeby.

Są ludzie, którzy sami z siebie mają silną motywację i konsekwentnie realizują zdefiniowane przez siebie cele. Jednak większość w mniejszym lub większym stopniu potrzebuje motywowania z zewnątrz. Organizacja, w której pracują może stworzyć system, w którym pracownicy będą czuli się zmotywowani do pracy. Natomiast największą rolę pełni sama kadra kierownicza: dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy, liderzy zespołu, którzy – poprzez swoje umiejętności motywacyjne – mogą znacznie wpłynąć na jakość pracy swoich podwładnych.

Dlatego tak ważne jest, by menedżerowie dobrze zrozumieli mechanizmy rządzące procesem motywacji, a także – by nauczyli się jak w codziennych działaniach wykorzystać sytuacje zawodowe do tego, by lepiej zmotywować podwładnych.
Jako podstawę motywowania można uznać założenie, które odnosi się do każdego człowieka (za Tomem Lambertem):

 • zachowania są czymś powodowane, nie pojawiają się z próżni
 • zachowanie jest motywowane
 • zachowanie jest wymierzone w osiągnięcie jakiegoś jawnego lub ukrytego celu

To właśnie sztuka motywacji sprawia, że ludzie sukcesu osiągają coraz więcej, że dotknięci przez los potrafią się podnieść o własnych siłach, że my wszyscy się rozwijamy!

Poszukując skutecznych narzędzi i czynników motywacyjnych, zauważamy jak bardzo różnorodne motywy kierują ludzi do tego, by wykonywali określone zadania, albo realizowali swoje cele. Dla niektórych to wynagrodzenie, dla innych satysfakcja z osiągniętego zadania, dla innych przyjemność ze współpracy z ciekawymi ludźmi, czy też chęć poszerzenia wiedzy. Lista tych czynników jest długa, dlatego kadra zarządzająca staje przed dużym wyzwaniem, jak w praktyce wykorzystać różnego rodzaju narzędzia motywacyjne w taki sposób, by poprawić poziom zaangażowania i motywacji swoich pracowników. To zadanie niełatwe, ale – jak się okazuje – możliwe, bo wciąż przecież spotykamy niezwykle motywujących liderów, dzięki którym pracownicy chętnie realizują zadania stojące przed firmą.  To, czy poszczególne osoby pracują z większym, czy mniejszym zaangażowaniem, zależy od ich motywacji. Na działania człowieka wpływa kilka podstawowych czynników:

POTRZEBA. Ludzie będą działali, aby zaspokoić odczuwaną potrzebę

AKCEPTACJA ZADAŃ. Można osiągnąć znacznie lepsze wyniki, jeśli postawione zadania są:

 1. konkretne
 2. stanowią wyzwanie, lecz są osiągalne
 3. sprawiedliwe i rozsądne z
 4. zostały uzgodnione z wykonawcą
 5. nawiązują do zadań zrealizowanych z powodzeniem w przeszłości
 6. po zrealizowaniu dają poczucie sukcesu

WZMOCNIENIE. Osiągnięty sukces zachęca do powtórzenia określonego zachowania, gdy padnie podobna propozycja.

OCZEKIWANY REZULTAT: Ludzie zmieniają swoje zachowanie wówczas, gdy myślą, że przyniesie im to wystarczająco dużą nagrodę.

OCZEKIWANIE SKUTECZNOŚCI. Jest bardziej prawdopodobne, że człowiek będzie wytrwały w swoich działaniach lub będzie próbował rozwiązań alternatywnych, jeśli wysoko ocenia swoje możliwości zmierzenia się z danym zadaniem.

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWO-SKUTKOWY. Jest bardziej prawdopodobne, że jednostka powtórzy zachowanie, które przyniosło jej sukces, lub je ulepszy, jeśli rozumie związek tego zachowania z wcześniejszym sukcesem lub porażką.

Podstawą wszystkich modeli motywowania jest zapewnienie potencjalnej nagrody zaspokajającej potrzebę lub spełniającej oczekiwania jednostki w zamian za satysfakcjonujące konkretne zachowania. W praktyce efektywność osób zależy od tego, czy włożą dużo wysiłku ukierunkowanego na zadania, które mają wykonać. Zakładając, że dysponują niezbędnymi zasobami rzeczowymi (materiały, narzędzia), sukces wiąże się z tym, czy jasne są cele pracy, czy pracownik posiada odpowiednią wiedzę i niezbędne umiejętności oraz czy dostrzega potencjalną korzyść dla siebie.

Człowiek zareaguje na motywację jedynie wtedy, kiedy potencjalna nagroda będzie wystarczająco atrakcyjna w odniesieniu do jego potrzeb lub oczekiwań, a on sam pozytywnie oceni swoje możliwości demonstrowania zachowań będących warunkiem tej nagrody (teoria społecznego uczenia się).Jest bardziej prawdopodobne, że źródłem motywacji będą raczej czynniki tkwiące w samej pracy niż czynniki zewnętrzne, które są raczej potencjalnym źródłem demotywacji (koncepcja F. Herzberga)

Ludzie zazwyczaj mają określoną hierarchię potrzeb i gdy zdołają je zaspokoić na pewnym poziomie, skupiają uwagę na potrzebach wyższego rzędu (hierarchia potrzeb Maslowa).

 

Ostatnie zapytania:

 • sztuka motywacji czyli jak pracować
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nauczyciele pracują tylko 2,7 godziny dziennie

Z opublikowanego przez OECD raportu Education at a Glance 2011 OECD wynika, że polscy nauczyciele pracują najkrócej na świecie - czytamy w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Rocznie spędzają oni...

Zamknij