Rozwiązania e-learning w zwiększaniu konkurencyjności

W poniższym tekście przedstawię kilka  podstawowych   pojęć,  narzędzi  oraz rozwiązań e-learning oraz wskażę obszary, w których stosowanie tych rozwiązań może doprowadzić do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

1. Narzędzia i rozwiązania e-learning

E-learning, czyli kształcenie przy użyciu technologii, to forma kształcenia na odległość w której rozwój umiejętności i wiedzy jest realizowany przy użyciu nowoczesnych technologii elektronicznych. W ramach wystąpienia przedstawione zostaną założenia dotyczące kształcenia przez Internet (ang. Web-Based Training), czyli takiej formy e-learning w której dystrybucja informacji oraz komunikacja pomiędzy uczestnikami szkolenia, bądź procesu wymiany informacji, jest realizowana w oparciu o Internet oraz lokalne sieci intranetowe.

W celu prowadzenia procesu dydaktycznego w Internecie konieczne jest posiadanie dwóch wzajemnie się uzupełniających elementów:

 • systemu informatycznego klasy LCMS oraz
 • kursów multimedialnych WBT (ang. Web-Based Training).

System LCMS (ang. Learning Content Managment System) to system informatyczny umożliwiający tworzenie, przechowywanie, zarządzanie i publikowanie treści dydaktycznej w postaci multimedialnych kursów WBT, organizowanie procesu dydaktycznego, kontrolowanie postępów ucznia, zapisywanie i kontrolowanie dostępu do kursów oraz raportowanie. W oparciu o zasoby systemu możliwe jest prowadzenie szkoleń distance learning w trybach synchronicznym, asynchronicznym oraz w formie samokształcenia. Kurs WBT to treść dydaktyczna zorganizowana w sposób dostosowany do potrzeb wykorzystywanego medium. Zawiera elementy multimedialne oraz interaktywne zwiększające atrakcyjność przekazywanych treści oraz gwarantujących skuteczność kształcenia. Dostęp do kursów WBT składowanych w systemach LCMS realizowany jest przy pomocy przeglądarki WWW. Proces dydaktyczny realizowany przy wykorzystaniu systemu LCMS na bazie kursu WBT nazywany jest szkoleniem distance learning.

W zależności od potrzeb oraz rodzaju zastosowań rozwiązania niezbędne do prowadzenia kształcenia przez Internet mogą zostać pozyskane na różne sposoby. Systemy klasy LCMS mogą zostać wdrożone na własnej platformie sprzętowo-programowej przedsiębiorstwa, bądź udostępnione w postaci ASP (ang. Application Service Provider) przez podmioty zewnętrzne. Wybór rozwiązania zależy od ilości osób korzystających z infrastruktury, częstości jej wykorzystywania oraz zasobów informatycznych przedsiębiorstwa. Kursy WBT można wytworzyć na bazie dostępnych szkoleń tradycyjnych, bądź wykorzystać kursy gotowe oferowane przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe. Wytworzenie kursów niezbędne jest w przypadku prowadzenia specjalistycznych szkoleń merytorycznych oraz większości szkoleń produktowych. Proces wytwarzania kursów może być realizowany samodzielnie zasobami przedsiębiorstwa, bądź przy wsparciu podmiotów zewnętrznych dysponujących odpowiednim know-how oraz zawartością merytoryczną. Kursy gotowe mogą zostać użyte do prowadzenia szkoleń standardowych. Każdy z modeli pozyskania infrastruktury do prowadzenia kształcenia przez Internet oraz sposób pozyskania kursów WBT różni się pod względem kosztów, zaangażowania, korzyści oraz ponoszonego ryzyka.

2. Zastosowania rozwiązań e-learning

Rozwiązania przeznaczone do prowadzenia kształcenia przez Internet mogą być wykorzystywana w następujący sposób:

 • prowadzenie szkoleń merytorycznych
 • prowadzenie szkoleń produktowych
 • zdalne zarządzanie informacją.

Zastosowania te są realizowane na bazie systemu LCMS oraz w przypadku szkoleń z wykorzystaniem kursów WBT. Przestawione zastosowania są komplementarne i w przypadku użytkownika końcowego mogą pojawiać się w różnych zestawieniach.

2.1.1. Szkolenia merytoryczne

Szkolenia merytoryczne to szkolenia mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników. Ze względu na środowisko w którym prowadzone jest kształcenie wyodrębnia się następujące rodzaje szkoleń distance learning:

Samokształcenie – szkolenie zakładające całkowity brak kontaktu ucznia z trenerem i innymi uczniami. Celem systemu LCMS jest udostępnienie uporządkowanej wiedzy zorganizowanej w postaci kursu WBT oraz dostarczenie mechanizmów do jej samodzielnego sprawdzenia (samokontrola dzięki self-testom). Nauka prowadzona w tempie wybranym przez uczącego się, bądź z ograniczeniami narzuconymi i kontrolowanymi przez system. Zakłada się, że szkolenie tego typu kończy się sprawdzeniem wiadomości w oparciu o egzamin przeprowadzony i następnie automatycznie sprawdzony przez system. W samokształceniu uczeń ma własne niezależne od nikogo tempo nauki, nie musi on też przestrzegać terminów i kolejności zajęć narzuconych mu przez trenera. Uczeń ma anonimowość oraz prywatność. Kursy samokształcenia są tańsze niż kursy z udziałem trenera. Wszyscy uczniowie korzystający z kursu mają ten sam poziom i jakość materiału dydaktycznego.

Szkolenie asynchroniczne – szkolenie zakładające brak bezpośredniego kontaktu ucznia z trenerem oraz innymi uczniami podczas przyswajania poszczególnych partii materiału dydaktycznego. Celem systemu jest udostępnienie uporządkowanej wiedzy zorganizowanej w postaci kursu WBT oraz dostarczenie mechanizmów do jej weryfikacji. Weryfikacja wiedzy realizowana jest w oparciu o testy sprawdzane automatycznie przez system LCMS, jak również testy oraz prace domowe sprawdzane przez trenera. Dostępny jest mechanizm self-testów w celu samodzielnego sprawdzenia wiedzy przez ucznia. Nauka prowadzona jest w tempie kontrolowanym przez uczącego się, ale zgodnie z ograniczeniami narzuconymi przez trenera. Kontakt z trenerem oraz innymi uczniami realizowany jest przy pomocy narzędzi komunikacyjnych asynchronicznych (e-mail, forum) oraz w określonych sytuacjach również przy pomocy narzędzi synchronicznych (chat). Szkolenia asynchroniczne są korzystne jeżeli uczniowie mają nieprzewidywalne lub zbyt sztywne godziny pracy lub też jeżeli uczniowie mają bardzo zindywidualizowane potrzeby.

Szkolenie synchroniczne – szkolenie pozwalające uczestnikom kursu oraz trenerowi komunikować się swobodnie, tak jakby siedzieli obok siebie w jednym pomieszczeniu (wirtualna klasa). Szkolenia tego typu zwane są również szkoleniami w czasie rzeczywistym. Prowadzone lekcje mają charakter sformalizowany, kontrolowany przez trenera. Szkolenie synchroniczne może być wspierane kursem WBT. Szkolenia synchroniczne pozwalają na prowadzenie dyskusji z trenerem lub innymi uczniami. Jest to korzystna forma nauki, jeżeli uczeń potrzebuje motywacji oraz narzucanych mu terminów.

2.1.2. Szkolenia produktowe

Pod pojęciem szkolenia produktowego (szkolenia z produktu) rozumiane są szkolenia, które mają za zadanie zapoznać grupę pracowników z charakterystyką nowego produktu wprowadzanego na rynek, nowymi właściwościami istniejącego produktu, metodami jego sprzedaży, reklamowania oraz prezentowania. Szkolenia produktowe, ukierunkowane są zarówno na pracowników tzw. „pierwszego kontaktu”, pracowników działów handlowych jak i grupy serwisowe. Informacja dotycząca nowych produktów, procedur oraz działań promocyjno- reklamowych może być udostępniana szerokiemu gronu pracowników firmy, rozproszonych w oddziałach na terenie całego kraju. Szkolenia produktowe są prowadzone w sposób zbliżony do szkoleń merytorycznych. Możliwe jest wykorzystanie samokształcenia, szkoleń asynchronicznych oraz synchronicznych. Kursy WBT wspierające szkolenia tego typu są dostosowane (pod względem formy, złożoności oraz użytych środków) do rodzaju prezentowanego produktu.

2.1.3. Zdalne zarządzanie informacją

Zdalne zarządzanie informacją, to możliwość dystrybucji, kontroli dostępu oraz potwierdzenia odbioru dowolnej informacji zgromadzonej w postaci elektronicznej (dokumenty, pliki, programy, sterowniki). Wykorzystanie w tym procesie systemu LCMS dostarcza dwóch istotnych mechanizmów: kontrola dostępu oraz monitorowania wykorzystania zasobów. Daje to gwarancję zachowania bezpieczeństwa w dostępie do informacji oraz weryfikację jej odbioru. System LCMS może zostać wykorzystany do centralnego zarządzania dystrybucją informacji, oraz wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Realizowane jest to w warunkach sekwencyjnego i warunkowego dostępu do zasobów.

4. Rozwiązania e-learning w strukturze przedsiębiorstwa

Rozwiązania e-learning mogą wspierać te sfery aktywności przedsiębiorstwa, które są szczególnie wrażliwe na procesy aktualizacji informacji:

 • obsługa sprzedaży
 • serwis.

Rozwiązania tego rodzaju są korzystne w firmach posiadających rozbudowane sieci, dedykowane obsłudze sprzedaży i usługom posprzedażnym. W przypadku przedsiębiorstw o otwartej strukturze rozwiązania te pozwalają na wysoki stopień optymalizacji kosztów dotarcia z informacją do odbiorców. Dystrybuowana informacja ma zwykle charakter szkoleń, prezentacji, kursów, road-show lub dyrektyw. Klasyczny model obsługi sprzedaży zakłada organizowanie szkoleń oraz realizację procesów przepływu informacji wg. następującego schematu:

Przedsiębiorstwo->Dystrybutorzy->Redystrybutorzy->Detaliści->Klienci ostateczni

Każdy z powyższych węzłów wymaga opracowania oddzielnej metodologii prezentacji informacji, wymaga również podjęcia odpowiednich kroków celem zapewnienia maksymalnej jej użyteczności. Wiąże się z tym konieczność stałej aktualizacji danych, na bazie których generowane są przekazy informacyjne. W przypadku dużych, rozproszonych struktur, stała aktualizacja tych danych w poszczególnych węzłach odbiorców jest, przy zastosowaniu tradycyjnych metod, niezwykle utrudniona oraz niezwykle kosztowna. Dane, o których mowa maja zwykle charakter informacji marketingowych, dotyczą cech produktów, metodologii sprzedaży, sfery merchandisingu i pochodnych. Dotyczą więc tych elementów, których aktualizacja ma decydujący wpływ na konkurencyjność oferty. Wprowadzenie rozwiązań e-learning, poza możliwością natychmiastowej aktualizacji informacji, umożliwia również niemal natychmiastową kontrolę stanu wiedzy w poszczególnych węzłach. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie możliwości kontrolnych systemów LCMS. Dzięki temu możliwa jest obiektywna ocena poziomu kompetencji tych elementów procesu obsługi sprzedaży, których wpływ na konkurencyjność oferty ma charakter determinujący. W przedsiębiorstwach, które tworzą struktury zwarte z punktu widzenia rynku, rozwiązania e-learning znajduje głównie zastosowanie w procesach wewnętrznej weryfikacji kompetencji kadry managerskiej.

Szkolenia oraz przepływ informacji w procesach realizacji usług serwisowych i posprzedażnych realizowane są wg schematu:

Przedsiębiorstwo->Serwis wewnętrzny->Serwis zewnętrzny->Klienci

Każdy węzeł powyższego schematu może być wspierany przez rozwiązania e-learning na dwóch poziomach:

 • poziom interaktywnego help – desku, umożliwiającego realizację funkcji serwisowych w trybie on-line, kierowany do każdego z węzłów i korzystający ze wspólnej bazy wiedzy
 • poziom szkoleń wewnętrznych, dedykowanych węzłom stanowiącym struktury zależne przedsiębiorstwa (serwis wewnętrzny, serwis zewnętrzny, dystrybutor).
 • Rozwiązania e-learning mogą być wykorzystywane w obsłudze sprzedaży oraz serwisu poprzez zastąpienie, bądź uzupełnienie rozwiązań tradycyjnych. Możliwe jest więc wykorzystanie systemu LCMS do realizowania wszelkich działań przedsiębiorstwa związanych z prowadzeniem szkoleń merytorycznych, szkoleń produktowych oraz dystrybucji informacji. Przy określeniu innych potrzeb, rozwiązania e-learning mogą być wykorzystywane jako wsparcie szkoleń tradycyjnych oraz innych rozwiązań wykorzystywanych do dystrybucji informacji. Generalnie, procesy e-learning wykazują największą efektywność przy wykorzystaniu ich w następujących dziedzinach aktywności przedsiębiorstwa:

  • zarządzanie strategiczne (high management)
  • zarządzanie operacyjne (middle management)
  • obsługa sprzedaży (handlowcy, KAM, akwizytorzy, przedstawiciele regionalni, merchandiserzy, dystrybutorzy)
  • obsługa serwisowa (serwisanci, technolodzy, doradcy, dystrybutorzy).

  4. Zalety wynikające z wykorzystywania rozwiązań e-learning

  1. Szkolenia merytoryczne oraz produktowe:
   • dowolność czasu szkoleń distance learning (materiał dydaktyczny realizowany jest w czasie dogodnym dla ucznia)
   • dowolność miejsca szkoleń distance learning (kurs dostępny jest dla ucznia niezależnie od w którym się znajduje)
   • skalowalność szkoleń distance learning (zwiększanie liczby uczniów nie wymaga ponoszenia dodatkowych nakładów związanych z prowadzeniem szkoleń i wytwarzaniem kursów WBT)
   • gwarancja przeszkolenie dużych grup pracowników w możliwie najkrótszym czasie
   • scentralizowane zarządzania zawartością (kursy WBT składowane w systemie LCMS)
   • wysoki poziom bezpieczeństwa treści zawartych w kursie WBT (autoryzacja praw dostępu do treści dydaktycznych, identyfikacja użytkownika)
   • indywidualizacja szkoleń (dostarczanie określonych treści dydaktycznych odpowiednim grupom odbiorców; dostosowanie narzędzi oraz trybu szkolenia distance learning do potrzeb określonej grupy odbiorców)
   • gwarancja aktualności przekazywanych treści (szybka i ciągła aktualizacja zawartości kursu WBT)
   • gwarancja dotarcia z niezmienną treścią kursu do szerokiego grona uczestników w tym samym czasie
   • pełna kontrola przebiegu szkolenia (ciągła kontrola stopnia zaawansowania ucznia w realizacji materiału)
   • pełna weryfikacja kompetencji uczniów poprzez wykorzystanie mechanizmów kontroli wiedzy (prace kontrolne, self-testy)
   • gwarancja stałego współdzielenia wiedzy z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia (dostęp do narzędzi komunikacjnych).
  2. Zdalne zarządzanie informacją:
   • gwarancja stałego dostępu pracowników do aktualnej informacji w dowolnym czasie i miejscu
   • gwarancja spójności dostarczanych informacji dzięki scentralizowanemu zarządzaniu udostępnianą informacją
   • skalowalność w dostępie do informacji pozwala na zwiększenie liczby pracowników korzystających z udostępnianej informacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zasilaniem systemu LCMS
   • wysoki poziom bezpieczeństwa informacji udostępnionych pracownikom (autoryzacja praw dostępu do treści dydaktycznych, identyfikacja użytkownika, monitoring dostępu do informacji).

  5. System Edumatic

  System Edumatic to system klasy LCMS pozwalający na prowadzenie szkoleń merytorycznych, produktowych oraz zdalne zarządzanie informacją w środowisku Internetu. Umożliwia prowadzenie szkoleń w trybach samokształcenia, asynchronicznym oraz synchronicznym. Wspiera wszystkich uczestników procesu szkoleniowego, bądź procesu dystrybucji informacji. Dostosowany jest do specyfiki polskiego odbiorcy (zaawansowane mechanizmy kontrolne) oraz możliwości stosowanych rozwiązań teleinformatycznych (możliwość prowadzenia szkoleń w trybie off-line w sytuacji łączy o niskiej przepustowości).

  Ostatnie zapytania:

  • co to jest test produktowy e-learning
Przeczytaj poprzedni wpis:
Negocjacje windykacyjne – tworzenie standardów rozmów z dłużnikami

W gospodarce wolnorynkowej codzienną praktyką jest sprzedaż towarów i usług stosując przy tym przedłużone terminy płatności. Powodem takiej praktyki najczęściej jest chęć ułatwienia współpracy oraz spowodowanie, żeby nasza oferta jawiła...

Zamknij