Lider w każdym z nas

Coraz wyraźniej daje się obecnie zaobserwować presję związaną z koniecznością zwiększania efektywności pracy. Dzieje się tak nie tylko w firmach handlowych ale i usługowych, produkcyjnych, finansowych, telekomunikacyjnych, mediach, a nawet w edukacji czy też w administracji państwowej.Także i Twoja firma, aby efektywnie funkcjonować na rynku może stanąć przed koniecznością rozwiązania jednego lub wielu spośród następujących problemów: ·Sprostanie rosnącym oczekiwaniom klientów oraz społeczeństwa · Polepszenie obsługi klientów · Usprawnianie procesów produkcyjnych · Dostosowanie się do nowych przepisów · Wprowadzanie nowych technologii · Szukanie i penetrowanie nowych rynków · Konkurencyjność na rynkach światowych · Odzyskiwanie udziału na rynku · Zwiększanie wydajności pracy · Skracanie cyklów pracy · Utrzymanie popytu na istniejące produkty i usługi · Osiąganie lepszych wyników mniejszym kosztem · Inne …………………………………………………………… Przejrzyj ponownie powyższą listę. Zaznacz problem, który Twoim zdaniem ma obecnie największe znaczenie dla Twojej firmy. Pozwoli Ci to na lepsze odniesienie omawianych zagadnień do własnego środowiska.

Wzrastająca, elastyczna rola lidera

Od Twojej postawy zależy, czy presje, które oddziałują na Twoją firmę będzie można wykorzystać jako narzędzie postępu. W firmach, które skutecznie rozwiązują wspomniane powyżej problemy, rozwój i powodzenie firmy stanowią troskę wszystkich pracowników – a nie tylko kierownictwa wysokiego szczebla. Poszczególni pracownicy podejmują bowiem odpowiedzialność za sukces całej firmy. W organizacjach, które najlepiej dostosowują się do zmian, każdy dąży do osiągnięcia maksymalnej elastyczności działań, pełniąc często wielorakie, zmieniające się role. Coraz częściej pracownicy wszystkich szczebli muszą myśleć w kategoriach całej organizacji i pomagać jej rozwijać zdolność do funkcjonowania w zmiennych warunkach.

Jak zmieniają się współczesne firmy?

Struktura tradycyjna · Wyraźnie zarysowany podział kompetencji · Precyzyjnie zdefiniowane role i obowiązki · Menedżerowie kierują; pracownicy wykonują polecenia Nowe presje · Tradycyjna struktura poddawana jest presjom z wielu stron. · Organizacje muszą szybciej reagować na zmieniające się wymagania klientów · Rozwój technologii przynosi nowe możliwości, ale i nowe wyzwania · Konkurencja działa w wymiarze globalnym Elastyczna struktura: organizacja jako sieć* · Kształt organizacji zmienia się zależnie od jej celów lub potrzeb · Struktury i systemy są elastyczne · Granice kompetencji pracowników nie są wyraźnie zaznaczone · Pracownicy koncentrują się na komunikacji, a nie kontroli · Nacisk kładzie się na działania wspólne – a nie indywidualne Poszerzone role wszystkich pracowników · Wszyscy pracownicy przyjmują na siebie odpowiedzialność za powodzenie firmy · Wszyscy pracownicy dzielą się odpowiedzialnością · Role są elastyczne i płynne · Wszyscy muszą rozwijać się, dostosowując się do nowych ról _____________________ * Trudno jest opisać elastyczną strukturę organizacji za pomocą jednej, przyjętej przez wszystkich metafory. Niniejsza koncepcja zawarta jest w książce Upsizing the Individual in the Downsized Organization: Managing in the Wake of Engineering, Globalization, and Overwhelming Technological Change autorstwa Roberta Johansena and Boba Swigarta (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1996, str 15-20)

Pięć strategii postępowania lidera

Firma AchieveGlobal zajmuje się od kilku lat, miedzy innymi badaniem zjawiska przywództwa, poświęcając szczególną uwagę organizacjom przechodzącym znaczne zmiany. Na początku lat dziewięćdziesiątych, badania prowadzone przez konsultantów AchieveGlobal, określiły kryteria sukcesu dla różnych rodzajów działań zmierzających do ulepszenia organizacji; jak również wpływ poparcia ze strony szefów na takie sukcesy. W wyniku owych badań, określono pięć podstawowych strategii postępowania, charakteryzujących liderów – niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk. Strategie te składają się na model nazywany obecnie CLIMB (od słów angielskich): ·Twórz (Create) atrakcyjną przyszłość – poprzez tworzenie, przekazywanie innym i podtrzymywanie wizji; ·Pozwól (Let) klientom kierować organizacją – poprzez zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy o potrzebach i pragnieniach klientów niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji; ·Zaangażuj (Involve) każdego człowieka – dając poszczególnym pracownikom i zespołom odpowiedzialność, środki, szkolenia i wsparcie, jakiego potrzebują by ulepszyć zarówno swoją pracę, jak i całą organizację; ·Zarządzaj (Manage) pracą w sposób poziomy – koncentrując się na procesach i przepływach występujących pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, wdrażając myślenie systemowe, wszechstronnie analizując i usprawniając przebieg komunikacji; ·Buduj (Build) osobistą wiarygodność – poprzez postępowanie wedle głoszonych przez siebie reguł (zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jest to wygodne).

Czego wymaga się od liderów?

Przedstawione poniżej opisy pięciu strategii działań liderów tworzą wspólny trzon większości opisów stanowisk kierowniczych na wszystkich szczeblach dobrze funkcjonujących firm. Dają one wspólny obraz oczekiwań stawianych pracownikom – liderom potrafiącym działać we współczesnej, tak szybko zmieniającej się rzeczywistości. Twórz atrakcyjną przyszłość Warunkiem sukcesu i rozwoju firmy jest posiadanie przez wszystkich jej pracowników długofalowej wizji działania, czyli szerokiej perspektywy. Zamiast koncentrować się jedynie na bieżących problemach, musisz spojrzeć w przyszłość, następnie dostosować swoje plany do najważniejszych celów, wychodzić naprzeciw zmianom oraz pomagać innym w radzeniu sobie w nowych sytuacjach. Pozwól klientom kierować organizacją Jeśli nie będziesz słuchać klientów, wysłucha ich ktoś inny. Ciągłe zmiany na rynku sprawiają, że kluczowym elementem powodzenia staje się obecnie wiedza, kim są i czego potrzebują nasi klienci. Bez względu na to, jakie zajmujesz stanowisko i jakie obowiązki są z nim związane, musisz wiedzieć, w jaki sposób Twoja praca wpływa na klientów. Zrozumienie oczekiwań klientów (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) umożliwi Ci ustalenie priorytetów dotyczących polepszenia wyników – tak Twoich, jak i zespołu, w którym działasz lub za który odpowiadasz. Zaangażuj każdego człowieka Będąc liderem musisz zadbać o jak najlepsze wykorzystanie potencjału, wiedzy i umiejętności wszystkich pracowników. W większości wypadków największą wiedzę na temat danego zadania posiadają osoby bezpośrednio z nim związane. Angażuj pracowników do podejmowania decyzji mających wpływ na ich pracę zawsze, kiedy to tylko możliwe. Podstawą rozwoju firmy jest stała wymiana wiedzy i umiejętności pomiędzy jej pracownikami. Zarządzaj pracą w sposób poziomy Ważną strategią kierowania jest sięganie wzrokiem poza granice własnego działu czy zespołu. Możesz dzięki temu dostrzec niepotrzebne bariery lub ograniczenia utrudniające, czy wręcz uniemożliwiające właściwą realizację misji Twojej firmy. Buduj osobistą wiarygodność We współczesnym środowisku zawodowym konieczne jest szybkie nawiązywanie produktywnych więzi partnerskich – ludzie chętniej współpracują z osobą, której wierzą. Dlatego też cechy przywódcze – takie jak dawanie dobrego przykładu i okazywanie odpowiedzialności osobistej – są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek.

Ankieta: Jakim jesteś liderem?

Ankieta ta pomoże Ci ocenić własną pracę z punktu widzenia pięciu strategii kierowania i umożliwi Ci określenie i realizację Twoich własnych celów. Wypełniając ankietę weź pod uwagę ostatnie trzy miesiące i zastanów się, czy zachowania w niej opisane odpowiadają Twoim działaniom w tym okresie. Zakreśl cyfrę, która najbardziej odpowiada podejmowanym przez Ciebie działaniom. Odpowiadając na pytania dotyczące klientów, weź pod uwagę klientów wewnętrznych i/lub zewnętrznych. Po wypełnieniu ankiety oblicz uzyskane wyniki i przeczytaj część “Interpretacja wyników”. Zdecydowanie nie zgadzam się Do pewnego stopnia zgadzam się Zdecydowanie zgadzam się 1 ____________________________ 3 ___________________________ 5 Twórz atrakcyjną przyszłość Ocena: 1. Dostosowuję własne wysiłki do celów firmy 1 2 3 4 5 2. Podejmuję decyzje i działania, kierując się podstawowymi wartościami wyznawanymi przez firmę 1 2 3 4 5 3. Pomagam innym w zrozumieniu roli, jaką odgrywają w przeobrażaniu firmy 1 2 3 4 5 4. Pomagam innym w pozytywnym nastawieniu do nowych potrzeb wyłaniających się w firmie 1 2 3 4 5 5. Dbam o to, aby mój zespół planował działania w odpowiedni sposób 1 2 3 4 5 6. Interesuje mnie i często mi się udaje odkryć czynniki, mogące uniemożliwić rozwój firmy 1 2 3 4 5 Pozwól klientom kierować organizacją 7. Regularnie spotykam się z klientami i analizuję uzyskane od nich informacje 1 2 3 4 5 8. Dbam o zbieranie i udostępnianie innym aktualnych i dokładnych danych o klientach 1 2 3 4 5 9. Dbam o to, aby pracownicy wiedzieli, jak ich praca wpływa na klientów 1 2 3 4 5 10. Stale szukam sposobów ułatwienia klientom kontaktów z moją firmą 1 2 3 4 5 11. Nakładam na pracowników odpowiedzialność za liczenie się z opiniami klientów w procesie podejmowania decyzji 1 2 3 4 5 12. Śledzę działania konkurencji mające na celu zdobycie klientów 1 2 3 4 5 Zaangażuj każdego człowieka 13. Interesują mnie opinie i pomysły wszystkich pracowników firmy 1 2 3 4 5 14. Dbam o to, aby angażować ludzi do podejmowania decyzji, mających wpływ na ich pracę 1 2 3 4 5 15. Zachęcam ludzi do wyrażania swoich opinii, kiedy mają odmienne zdanie 1 2 3 4 5 16. W rozwiązywanie problemów angażuję wszystkie zainteresowane strony 1 2 3 4 5 17. Pomagam innym uczyć się i rozwijać, przekazując im informacje zwrotne, stosując coaching i/lub szkolenia 1 2 3 4 5 18. Szukam okazji, aby docenić wkład i zaangażowanie innych 1 2 3 4 5 Zarządzaj pracą w sposób poziomy 19. Szukam sposobów rozwijania współpracy w zespole i pomiędzy zespołami 1 2 3 4 5 20. Przeciwstawiam się niepotrzebnym barierom (zasadom, procedurom, itd.) utrudniającym współpracę pomiędzy poszczególnymi stanowiskami 1 2 3 4 5 21. Korzystam z własnej wiedzy i doświadczeń w rozwiązywaniu problemów związanych ze współpracą pomiędzy różnymi stanowiskami 1 2 3 4 5 22. Pomagam w ustalaniu kierunków zmian, mających na celu lepszą współpracę pomiędzy stanowiskami 1 2 3 4 5 23. Planuję i organizuję współpracę pomiędzy różnymi stanowiskami 1 2 3 4 5 24. Dbam o to, aby mój zespół dotrzymywał terminów, które mają wpływ na pracę innych 1 2 3 4 5 Buduj osobistą wiarygodność 25. Traktuję innych uczciwie i z szacunkiem 1 2 3 4 5 26. Przyznaję się do popełnionych błędów 1 2 3 4 5 27. Konsultuję kwestie sporne z innymi i nie unikam ich omawiania 1 2 3 4 5 28. Zbieram opinie dotyczące swoich mocnych i słabych stron 1 2 3 4 5 29. Staram się być wzorem postępowania, którego oczekuję od innych 1 2 3 4 5 30. Wykorzystuję okazje do nauki i osobistego rozwoju 1 2 3 4 5 Obliczenie wyników Podlicz punkty uzyskane w każdej części ankiety i wpisz je w przeznaczonym na to poniżej miejscu. Następnie oblicz łączną sumę punktów. Twój wynik: Wyznaczaj śmiałe cele na przyszłość ……………….. Kieruj się oczekiwaniami klientów ……………….. W pełni wykorzystuj potencjał swoich pracowników ……………….. Likwiduj bariery hamujące współpracę ……………….. Buduj swoją wiarygodność ……………….. Łącznie……………….. Interpretacja wyników Udzielone w ankiecie odpowiedzi pokażą Ci, w jakim stopniu wykorzystujesz obecnie strategie lidera w praktyce. Obszary, w których Twoje wyniki są, jak Ci się wydaje, poniżej przeciętnej, sygnalizują konieczność wprowadzenia kroków zaradczych. Obszary, w których Twoje wyniki są pozytywne, określają Twoje mocne strony, które możesz wykorzystać, aby odgrywać aktywniejszą rolę w firmie.

Twój wynik: Ocena:

123-150 Bardzo dobra: Doskonale wykorzystujesz strategie kierowania, przyczyniając się do rozwoju całej firmy. Od czasu do czasu możesz ponownie wypełnić ankietę, aby sprawdzić, czy nadal utrzymujesz równie wysoką formę! 113-122 Dobra: Podejmujesz wysiłki mające na celów zwiększenie efektywności swojej pracy i ukierunkowanie jej pod kątem celów całej firmy. Niewątpliwie jednak masz jeszcze możliwość wyznaczenia sobie jednego lub dwóch ambitnych celów. 103-112 Dostateczna: Staraj się częściej korzystać ze strategii kierowania w większym stopniu przyczyniając się do powodzenia firmy. Dobrym pierwszym krokiem w tym kierunku może być dokładniejsza analiza własnej roli w firmie, co umożliwi Ci wybór działań gwarantujących najlepsze rezultaty. 102 lub mniej: Mierna: No cóż ….. , ale głowa do góry. Kilka czynników przeszkadza Ci być może w dostosowaniu Twojej pracy do istotnych celów Twojej firmy. Określ, czy są to czynniki wewnętrzne (nie uważasz się za lidera) czy zewnętrzne (brakuje Ci wsparcia lub okazji potrzebnych do zdobycia większej wiedzy na temat celów firmy). Gorąco życzę Ci powodzenia, Janusz Kamieński

Przeczytaj poprzedni wpis:
Parasol dla handlowców na starcie – cz I

Menedżer powinien pracować nad kształtowaniem postaw i umiejętności przedstawicieli handlowych już na początku ich zawodowej drogi. Dla menedżerów XXI wieku tworzywem, którym się posługują, jest człowiek i informacja. Sztuka kierowania...

Zamknij