KWESTIONARIUSZ MAPP, czyli motywacyjna analiza potencjału zawodowego

MAPP służy do badania indywidualnych nastawień i motywacji konkretnej osoby w odniesieniu do poszczególnych obszarów pracy. Pozwala także porównywać profil danej osoby z wymaganiami stawianymi w konkretnych zawodach. Narzędzie składa się z 71 triad, w których osoba badana dokonuje wyboru najbardziej i najmniej jej odpowiadającego stwierdzenia.

„Każdego człowieka można rozpoznać po niepowtarzalnym rysie linii papilarnych. Również nasza osobowość i motywacja tworzą niepowtarzalny wzór dla każdej osoby. Wzajemna siła i pozycja różnych składników motywacji decyduje o tym kim jesteśmy, co i jak robimy.”
Kenneth G. Neils – twórca systemu MAPP

Kwestionariusz MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential), czyli Motywacyjna Analiza Potencjału Zawodowego jest testowym narzędziem psychologicznym specjalnie stworzonym w celu wspomagania procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

Dzięki wykorzystaniu modemu wyniki są dostępne w kilka godzin po wypełnieniu testu.

MAPP określa:

– zainteresowania zawodowe jednostki; – preferowany sposób działania; – relacje interpersonalne; 
– styl pracy z rzeczami; 
– styl pracy z danymi; 
– sposób rozumowania i wnioskowania; 
– stosowanie matematyki w środowisku pracy; 
– preferowany styl uczenia się.

Wyniki mogą być przedstawione w formie raportu opisowego, w formie prezentacji liczbowych wyników na poszczególnych skalach lub w formie graficznej.

W zależności od potrzeb klienta dostępne są specjalistyczne formy raportów obejmujące: – profil motywacyjny – miniraport rekrutacyjny – profil zawodowy – raport rozszerzony.

Co wyróżnia MAPP na tle innych narzędzi do weryfikowania kandydatów do zatrudnienia?

1. Zawodowa orientacja narzędzia.

MAPP jako narzędzie badawcze od początku swojego istnienia projektowany był jako metoda służąca gromadzeniu informacji o preferencjach zawodowych, zachowaniu w miejscu pracy oraz motywacji związanej z wykonywaniem określonej profesji. Nie jest to jedno z ogólnych narzędzi badawczych typu test inteligencji Ravena, ale metoda dedykowana ściśle badaniom orientacji zawodowej.

2. Wielowymiarowość i kompletność uzyskiwanych informacji.
Informacje uzyskane poprzez badanie kwestionariuszem MAPP mają wieloaspektowy charakter, pozwala on stworzyć wielowymiarowy obraz funkcjonowania danej osoby w środowisku pracy. MAPP dostarcza również wyczerpujących, kompletnych danych nt. indywidualnych preferencji i motywacji do wykonywania określonego typu pracy.

3. Elastyczność zastosowań.
MAPP można wykorzystywać w różnych wariantach, w zależności od typu danych uwzględnianych w procesie rekrutacji, tzn. Uwzględnia on profil stanowiska pracy, szczegółowe wymagania pracodawców dotyczących osobowości optymalnego kandydata.

4. Różnorodność praktycznych zastosowań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
MAPP jest wykorzystywany w zakresie: – rekrutacji pracowników – restrukturyzacji przedsiębiorstw – planowania karier – planowania szkoleń i procesu edukacyjnego – budowania zespołów.

5. Porównywanie profilu stanowiska pracy i wyników konkretnej osoby
Unikalną wartością systemu MAPP jest możliwość definiowania stanowiska pracy z użyciem dokładnie tych samych kryteriów wg których później opisywani są kandydaci na dane stanowisko. Komputerowe porównanie wyników i wymagań pracodawcy daje szybką informację na temat obszarów dopasowania i niedopasowania kandydatów.

6. Wartościowe informacje zarówno dla firmy, jak i dla pracowników.
MAPP pozwala uzyskać w uporządkowanej, logicznej postaci dane dotyczące zawodowego funkcjonowania jednostki, które mogą pomóc osobom zarządzającym w motywowaniu pracowników ale także są pomocne pracownikowi w poznaniu i zrozumieniu swoich własnych motywacji zawodowych.

7. Analizy MAPP może dokonywać certyfikowany konsultant MAPP
Idea! Test organizuje szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystywania MAPP. Szkolenia prowadzone są przez psychologów i praktyków metodą warsztatową. Każdy uczestnik w ramach szkolenia wykonuje samodzielnie trzy analizy MAPP wspierany pomocą trenerów.
Wewnętrzna struktura MAPP

Jaka jest wewnętrzna organizacja informacji uzyskiwanych za pomocą MAPP?

Główną zasadą, na której opiera się interpretacja danych uzyskiwanych poprzez MAPP jest kombinacja wewnętrznej motywacji danej osoby i jej preferencji zawodowych, która w efekcie wywołuje tendencję do określonego typu zachowań w środowisku zawodowym. Wszystkie te czynniki, tzn. motywacja, preferencje i tendencje do zachowania wpływają również na preferowany styl uczenia się w sytuacji zawodowej i reagowania w nowych sytuacjach.

Taki kierunek interpretacji MAPP wynika z fundamentalnego założenia tkwiącego u podstawy systemu, że podstawą efektywnej pracy ludzi jest ich wysoka wewnętrzna motywacja, która wywiera wpływ na ich zachowanie w środowisku pracy.

Ostatnie zapytania:

  • badanie potencjału zawodowego
  • przykładowe testy potencjału zawodowego
  • badanie potencjału zawodowego przykłady
  • mottwacyjna analiza potencjalu zawodowego
  • motywacyjna analiza potencjalu pracownika jak wygląda
  • test metody MAPP
  • wzor analizy potencjału zawodowego
Przeczytaj poprzedni wpis:
Metodologia badań postaw i opinii pracowników

Badanie postaw i opinii pracowników zajmuje znaczące miejsce w kreowaniu nowoczesnej polityki personalnej czołowych firm świata. Zakres badanych zagadnień może obejmować wszystkie obszary życia organizacji. Każde badania muszą jednak spełniać...

Zamknij