Światowy łańcuch wiedzy logistycznej dostępny w Polsce

Podjęta przez UE próba prześcignięcia USA i zajęcia pozycji najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata zakończyła się „wielką porażką” – powiedział w wywiadzie odchodzący przewodniczący Komisji Europejskiej Włoch Romano Prodi. Strategia doścignięcia i wyprzedzenia USA pod względem gospodarczym do roku 2010 przyjęta została cztery lata temu w Lizbonie. Obecnie już tylko niewielu ministrów, polityków czy obserwatorów z zewnątrz wierzy, że uda się ten cel osiągnąć. Niektórzy natomiast twierdzą, że od 2000 roku dystans między Europą a Stanami Zjednoczonymi nie zmniejszył się, ale powiększył.

Procedury dokumentacyjne w przedsiębiorstwie

Wobec podmiotów zewnętrznych za dokumenty spółki odpowiada zarząd. Żaden dokument wewnętrzny spółki nie może tej odpowiedzialności wyłączyć lub ograniczyć.
Jeżeli zgodnie z regulaminem spółki za dokumenty odpowiada inna komórka (np. Departament Organizacyjny) to wobec osób trzecich za dokumenty odpowiedzialność będzie ponosić zarząd spółki, inna komórka odpowiedzialna za dokumenty będzie natomiast ponosić odpowiedzialność tylko wobec zarządu spółki.

Jak założyć firmę w Unii Europejskiej?

Wejście Polski do Unii Europejskiej daje polskim przedsiębiorcom ogromne, wręcz nieograniczone możliwości ekspansji na rynki poszczególnych krajów członkowskich oraz ułatwia dotarcie z ofertą firmy do zamożnego społeczeństwa europejskiego. Obywatele państw członkowskich UE mogą bowiem swobodnie podejmować działalność gospodarczą i prowadzić własne przedsiębiorstwa na terenie całej Unii. Przedsiębiorca ma pełną swobodę wyboru kraju prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyboru jej formy organizacyjno-prawnej.

Kierunki rozwoju systemów wynagrodzeń kadry menedżerskiej

Istnieje wiele warunków wpływających na skuteczność systemu wynagradzania. Należy do nich wspieranie realizacji zadań strategicznych firmy, nagradzanie indywidualnego i zespołowego wkładu pracy, motywowania do działań pożądanych z punktu widzenia organizacji, zapewnienie efektywności pod względem kosztów, tworzenie warunków do pozyskiwania i utrzymywania pożądanych pracow-ników, różnicowanie pracy zgodnie z jej relatywną wartością.

Zakaz dyskryminacji

Ustawowa nowelizacja kodeksu pracy przewidziała szereg nowych regulacji w zakresie zakazu dyskryminacji. Celem zmian z 14 listopada 2003 roku było dostosowanie przepisów kodeksu pracy do prawa Unii Europejskiej. W obecnej wersji przepisy rozdziału „Równe traktowanie w zatrudnieniu” dostosowane są nie tylko do art.119 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ale do szeregu dyrektyw odnoszących się do równego statutu kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.

Mobbing

Jest to nowa instytucja w polskim prawie. Polska jest dopiero czwartym państwem, która wprowadziła do swojego ustawodawstwa przepisy dotyczące mobbingu. Zjawisko mobbingu jest też przedmiotem zainteresowania Parlamentu Europejskiego, który w 2001 roku przyjął rezolucję w sprawie nękania w miejscu pracy.